BMHG 1, 1878-82, 1967

Bijdragen en Mededelingen van het Historische Genootschap (BMHG)
Bd. 1, 1878 – Bd. 82, 1967

Nachfolger: Bijdragen en Medelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN)
bearbeitet von Stuart Jenks
Das Zeitschriftenfreihandmagazin, zu dem diese Datei gehört, bildet eine geschützte Datenbank.
Im Rahmen des Datenbankschutzrechts ist die gewerbliche Nutzung ebenso wie die Vervielfältigung (Spiegeln auf fremden Servern) – auch zur Verwendung im akademischen Unterricht – untersagt.

“Magazine Stacks”, to which this file belongs, is a protected databank.
The law on protected databanks prohibits commercial use as well as mirroring (copying onto other servers) even if for purposes of academic instruction.

ZDB-Link
(zur Ortung der Bestände dieser Zeitschrift in der Bundesrepublik Deutschland / for the location of holdings of this journal in Germany)

BMHG 1, 1877
   Rekening over jet jaar 1877, in: BMHG 1, 1877, [ohne Seitenzahl]
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 1, 1877, S. 3
   Ten geschenke ontvangen boekwerken, in: BMHG 1, 1877, S. 15
W.P. SAUTIJN KLUIT, Hollandsche en Fransche Utrechtsche Couranten, in: BMHG 1, 1877, S. 26
P.A. LEUPE, Voordrachten to het aanstellen en benoemen van Vlag- en Hoofd-Officieren bij de Admiraliteit van de Maze, in: BMHG 1, 1877, S. 169
P.A. LEUPE, Eed bij procuratie van den Schout-bij-Nacht Snellen, in: BMHG 1, 1877, S. 175
P.A. LEUPE, Verzoekschrift, bij de Staten Generaal ingediend door de wede van den in 1653 gesneuvelden Kapitein van de Admiraliteit in het Noorder-Kwartier Pieter Aryaensz. de Boer, in: BMHG 1, 1877, S. 175
P.A. LEUPE, Brieven van Rouwbeklag door den Raad ter Admiraliteit op de Maze afgezonden, in: BMHG 1, 1877, S. 179
P.A. LEUPE, Toekenning van pensioen aan de dochter van den overleden Schout-bij-Nacht Jacob van Cooperen, 1742, in: BMHG 1, 1877, S. 181
P.A. LEUPE, Verzoek om ontslag uit de gevangenis voor den zoon van de weduewe Jan Gerbrants, in zijn leven Vice-Admiraal, 1618, in: BMHG 1, 1877, S. 183
P.A. LEUPE, Perpetuum mobile van Gijsbrecht Doncker, 1618, in: BMHG 1, 1877, S. 184
R.C.H. RÖMER, Andere lezingen op de lijst van Beneficia, voorkomende in onze Kroniek, XXXI. Jaarg. bl. 364-367 en op het aldaar bl. 393-398 uitgegevene, in: BMHG 1, 1877, S. 185
R.C.H. RÖMER, Andere, veelal betere lezingen van de Ridderlijst, uitgegeven in onze Kroniek, XXXI. Jaarg. bl. 368-393, in: BMHG 1, 1877, S. 187
Baron van LYNDEN VAN-HEMMEN, Brieven van Prinses Wilhelmine, in: BMHG 1, 1877, S. 193
P.A.M. BOELE VAN HENSBROEK, Lodovico Guicciardini, Descrittione di tutti I paesi bassi, De oudste beschrijving der Nederlanden, in hare verschillende uitgaven en vertalingen beschlouwd, in: BMHG 1, 1877, S. 199
J.J. de GEER VAN OUDEGEIN, Het voormalige klooster de Zakbroeders binnen Utrecht, in: BMHG 1, 1877, S. 287
J.J. de GEER VAN OUDEGEIN, Iets over de oudste Heeren van Beverwaard onder Werkhoven, in: BMHG 1, 1877, S. 296
J. HEYDANUS, Wanneer is de mond van het Naardermeer gestopt?, in: BMHG 1, 1877, S. 303
G.W. VREEDE, Brief van Rutger Jan Schimmelpenninck en van Johan Valckenaer, in: BMHG 1, 1877, S. 309
W.H. de BEAUFORT, Memorie betrekkelijk den toestand van holland in 1793, met het oog op een verbond tusschen Holland en Engeland tegen Frankrijk, in: BMHG 1, 1877, S. 323
J.L.A. MARTENS, Memorie of verhaal van prof. J.G. Graevius van aanbiedingen hem gedaan, in: BMHG 1, 1877, S. 339
J.L.A. MARTENS, Copie van 't origineele request, gepresenteerd November 1673, gevolgd door de qualificatie van de requestranten, in: BMHG 1, 1877, S. 342
J.L.A. MARTENS, Deductie van de Regeering der Stad Utrecht, gericht aan de Staten 's Lands van utrecht, ter handhaving harer nominatie ter verkiezing van een lid de Geëligeerden, in: BMHG 1, 1877, S. 346
J.L.A. MARTENS, Bericht uit 's Hage aan de Regenten van utrecht (1746), in: BMHG 1, 1877, S. 367
J.L.A. MARTENS, harangue in de vergadering van haar Hoog Mog. gedaan door den heer Onno Zwier van Haaren, ten tijde wanneer door de Raad van State en corps de petitie voor den jaare 1747 ter vergadering van haar Hoog Mog. is overgebragt, in: BMHG 1, 1877, S. 369
J.L.A. MARTENS, Advies der Utrechtsche Gedeputeerden ter Generaliteit, betreffende den toestand des Lands in den aanvang van het jaar 1747, in: BMHG 1, 1877, S. 374
J.L.A. MARTENS, Beklag, uitgebracht in den Vroedschap de Stad utrecht, beswegens dat vier leden dier Vroedschap bij e herbenoeming door Z. Hgh., in 1749, waren voorbijgegaan, in: BMHG 1, 1877, S. 377
J.L.A. MARTENS, Deductie van de Regeering der Stad Utrecht, betreffende haar recht om eigenmachtig belastingen te heffen, in: BMHG 1, 1877, S. 391
J.L.A. MARTENS, Missive en verdere deductie, rakende de sessie van den Hoofd-officier in de Vroedschap der Stadt Utrecht (1749), in: BMHG 1, 1877, S. 404
J.L.A. MARTENS, Minute van een schrijven rakende dezelfke zaak [Missive en verdere deductie, rakende de sessie van den Hoofd-officier in de Vroedschap der Stadt Utrecht (1749)], in: BMHG 1, 1877, S. 421
J.L.A. MARTENS, Concept eener missive an Z. Hoogh., betreffende dezelfde zaak [Missive en verdere deductie, rakende de sessie van den Hoofd-officier in de Vroedschap der Stadt Utrecht (1749)], in: BMHG 1, 1877, S. 422
J.L.A. MARTENS, Rekest van eenige aanzienlijke inwoners van Utrecht na het gebeurde in Maart 1785, in: BMHG 1, 1877, S. 425
J.L.A. MARTENS, Andres aan de leden der Vroedschap, die wegens het gepleegd geweld afgetreden waren (1785), in: BMHG 1, 1877, S. 429


BMHG 2, 1879
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 2, 1879, S. 3
   Ten geschenke ontvangen boekwerken, in: BMHG 2, 1879, S. 13
H.C.A. VER-HUELL, Memorie van den Capitain ter zee Ver-Huell, met 's lands Esquader in het jaar 1784/5 in Indië geweest zijnde, in: BMHG 2, 1879, S. 24
S. MULLER Fz., Het oprichten eener Vroedschap te Utrecht, in: BMHG 2, 1879, S. 73
P.A. LEUPE, Rapport van Carel van Cracouw, als Commissaris naar Spanjegezonden in het belang van den Staat, en het daarop genomen besluit van de Staten Generaal, 1618, in: BMHG 2, 1879, S. 95
P.A. LEUPE, Commissie voor den Capitein Merten van Rijsbergen, als Commissaris op de schepen van oorlog, onder bevel van den Commandeur Quast, en zijn verzoekschrift bij de Staten Generaal ingediend, ter bekoming van zijn achterstallig tractement, vorgeschoten ongeleden enz. 1618, in: BMHG 2, 1879, S. 108
P.A. LEUPE, Verzoekschrift van de reeders van het schip de Bontekoe gevoerd door den schipper Willem IJsbrantsz. Bontekoe van Hoorn, 1618, in: BMHG 2, 1879, S. 111
P.A. LEUPE, Verzoekschrift van de vrouw van den schipper Dirck de Ruyter, om brieven van voorschrijving ten behoeve van haar man, gevangen zijnde in de Allerheiligen Baai, aan de Autoriteit aldaar, 1618, in: BMHG 2, 1879, S. 112
P.A. LEUPE, Verzoekschrift van Pieter Woutersz. van Zierikzee, als Raad gediend hebbende in de vloot van den Commandeur Quast, om betaling van gamaakte onkosten enz., 1618, in: BMHG 2, 1879, S. 113
P.A. LEUPE, Verzoekschrift van de weduwe van de Luitenant Admiraal Egbert Meeuwsen Cortenaer om pensioen (1684), in: BMHG 2, 1879, S. 116
P.A. LEUPE, Brief van Rijkloff van Goens, Raad van Indië, super-Intendent en Admiraal over Ceilon enz., aan den Gouverneur Generaal Maetsuycker, in het belang van den Engelschen Vice-Commandeur Jonas Handid, 1673, in: BMHG 2, 1879, S. 117
J. SOUTENDAM, Verbaal van het gepasseerde binnen de stad Delft, bij de Electie van Z. Hoogh. den Heere Willem Carel Hendrik Frisco, Prince van Oranje, tot Stadhouder, etc. 1747, in: BMHG 2, 1879, S. 119
   Papieren van D. Bavy wegens het voorgevallene te Bengalen, 1763 (Uit de papieren van een Bewindhebber de Oost-Ind. Compagnie), in: BMHG 2, 1879, S. 145
   Sommier discours ouer den staet vande vier geconquesteerde Capitanias Parnambuco, Itamarica, paraiba ende Riogrande, inde Noorderdeelen van Brasil [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 2, 1879, S. 257
   Generale beschrijvinge vande Capitanie Paraiba [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 2, 1879, S. 318
   Representatie eeniger pointen van clachten der Nederlantsche Oostindische Compagnie, waer ouer ende ouer andere meer sij reparatie ende redres versoeckt ten laste van d'Oostinde Compe van Engelant, achtervolgens het Tractaet tusschen haer beyden gemaeckt, anno 1619, ende het accort, a° 1623 [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 2, 1879, S. 368
   Remonstrantie der Bewinthebberen vande geoctroyeerde Oostind. Comp. deser Nederlanden, gedaen aen haere Ho. Mo. op den 19. May 1639, eerst mondelinge ende naemaels schriftel. ouergelvert, raeckende de differenten tusschen de voornoemde Comp. ende de Oostind. Comp. van Engelandt ende op wat voet ende regel deselve geaccordeert ende wech genoomen sullen connen worden [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 2, 1879, S. 375
   Poincten dar op alle de Cameren vande Westindische Compagnie beschreven sijn, omme in conformité vanden octrooije tegen den eersten Meert st.n., wesende Donderdach, goet tijds naere Gecommitteerden te senden binnen der stadt Amcterdam, omme als dan in besoigne te treden, op poene van ses guld. daeghs bijde defaillanten te verbeuren, als breeder etc. [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 2, 1879, S. 379
   Rapport van Gecommitteerden voorden beschrijvingsbrief, in: BMHG 2, 1879, S. 386
W.H. de BEAUFORT, Rapport van den Ambassadeur Aubery du Maurier, na zijn terugkeer uit Holland in 1624 ingediend an den Koning van Frankrijk, in: BMHG 2, 1879, S. 392
, Het Feestmaal der Utrechtsche Priester-Broederschap, in: BMHG 2, 1879, S. 406

BMHG 3, 1880
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 3, 1880, S. 1
   Ten geschenke ontvangen boekwerken, in: BMHG 3, 1880, S. 13
   Rekening van 't Historisch Genootschap, in: BMHG 3, 1880, S. 24
F.A.L. van RAPPARD, De rekeningen van de Kerkmeesters der Buurkerk te Utrecht in de 15e eeuw, in: BMHG 3, 1880, S. 25
   Stukken betreffende de bemoeiing der Oost-Indische Comp. ter bevordering des Christendoms [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 3, 1880, S. 225
   Berichten aangaande “'t gepasseerde in Engelant in den jaere 1650, 1651, 1652 ende 1653” [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 3, 1880, S. 232
   Rapport van Jacob Mahieusen over zijne reis met de Retourvloot, 1641 [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 3, 1880, S. 324
   Advies betreffende de gelegenheid der West-Indische Comp. in het najaar van 1640 [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 3, 1880, S. 352
   Punten van beschrijving voor der Vergadering van de Kamer der West-Indische Comp. Oct. 1641 [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 3, 1880, S. 354
   Missieven betreffende de West-Ind. Compagnie, 1641 en 1645 [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 3, 1880, S. 358
P.A. LEUPE, Brieven van den Generaal-Majoor W.G. van der Hoop aan den Hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel, in: BMHG 3, 1880, S. 395

BMHG 4, 1881
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 4, 1881, S. 1
   Ten geschenke ontvangen Boekwerken, in: BMHG 4, 1881, S. 13
   Rekening van het Historisch Genootschap, in: BMHG 4, 1881, S. 22
W.F.N. van ROOTSELAAR, Rekening van het Oudschildgeld, 1585/86, in: BMHG 4, 1881, S. 23
H. VERLOREN VAN THEMAAT, Geschiedenis der Vicarien in de Provincie Utrecht en der geestelijke of gebeneficieerde goederen in het algemeen, na de Reformatie, in: BMHG 4, 1881, S. 98
J.H. GALLÉE; S. MULLER Fz., Berijmd verhaal van het beleg van IJsselstein door Gelder en Utrecht in 1511, in: BMHG 4, 1881, S. 665

BMHG 5, 1882
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 5, 1882, S. 1
   Ten geschenke ontvangen boekwerken, in: BMHG 5, 1882, S. 14
   Rekening van 't Historisch Genootschap 1880, in: BMHG 5, 1882, S. 24
   Stukken rakende de HH. Edelen en Ridderschappen 's Lands van Utrecht, die beschreven plachten te worden van den jare 1375 tot 1630 [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 5, 1882, S. 25
   Notitie van 't voorgevallene bij den doorbraek van den Leckendijck Bovendams in de Wijckerweert bij Wijck, op den 28 Febr. 1747. Genoteert in de stad Utrecht (Eigenhandige aanteekeningen van Mr. Dirk Woertman, lid van de Vroedschap), in: BMHG 5, 1882, S. 40
   Staatkundige berichten uit Frankrijk, over de jaren 1650 tot Maart 1653 [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 5, 1882, S. 67
   Korte notitie van 't geene gebeurt is bij occasie van 't afsterven van den Heer. Boudaen, Raad in de Vroedschap der stad Utrecht, en mijne bevordering in desselfs plaats, met het geene van tijd tot tijd daerop gevolgt is, in: BMHG 5, 1882, S. 251
   Stukken rakende de lichting der Waardgelders te Utrecht [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 5, 1882, S. 307
S. MULLER Fz., Fragment eener kroniek van het voorgevallene te Utrecht in 1524-1548 door Jhr. Herbaren van Aemstel van Mijnden, heer van Ruwiel, in: BMHG 5, 1882, S. 328
F. Baron van LIJNDEN VAN HEMMEN, Origineele brieven betreffende de onderhandelingen van Geldersche heeren over sauvegarde te Brussel. Berichten omtrent den inval van Graaf Hendrik van den Berg in Gelderland, in: BMHG 5, 1882, S. 353
F. Baron van LIJNDEN VAN HEMMEN, Besluit van den Raad van Nijmegen betreffende subsidie ten behoeve der belegering van 's Hertogenbosch, in: BMHG 5, 1882, S. 381
J. SOUTENDAM, Relaes van 't gepasseerde in 't eylant Alsen, den 14., 15, 16., 17. ende 18en Dec. 1658, in: BMHG 5, 1882, S. 383
   Werk- en Tuchthuis te Utrecht, in 1615 opgericht uit de goederen der Broederschappen, en Remonstrantie van den Heer van Moersbergen daartegen [Stukken uit het Archief van Hilten], in: BMHG 5, 1882, S. 388
   Memorie van tgeene mij is voorgekoome in het resolliciteren van de Vroedschaps-plaats van de stad Utrecht, gevaceert door de doot van den heer ontvanger Mansveldt, in: BMHG 5, 1882, S. 421

BMHG 6, 1883
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 6, 1883, S. 1
   Ten geschenke ontvangen boekwerken, in: BMHG 6, 1883, S. 14
   Rekening van 't Historisch Genootschap 1881, in: BMHG 6, 1883, S. 24
   Gevangenschap van J. van Lynden, in: BMHG 6, 1883, S. 25
   Brieven van Karel van Gelder en Willem van Gulik aan Jasper van Lynden, in: BMHG 6, 1883, S. 28
   Verzoek van Fr. van Lynden in 1655 aan den Keiser om beleend te worden met de heerlijkheid Hemmen, in: BMHG 6, 1883, S. 34
   Conventie beraamd bij eenige Geldersche Edelen, naar aanleiding van den dood der Prinses Gouvernante (1759), in: BMHG 6, 1883, S. 36
   Memorie betreffende de gevolgen van bovenstaande Conventie [Conventie beraamd bij eenige Geldersche Edelen, naar aanleiding van den dood der Prinses Gouvernante (1759)], in: BMHG 6, 1883, S. 39
   Brieven van van Kinsbergen, in: BMHG 6, 1883, S. 49
   Brief van den Hertog van Brunswijk aan den Baron van Lynden van Hemmen, naar aanleiding van het ontslag uit al zijne bedieningen door de Staten van Holland (1784), in: BMHG 6, 1883, S. 54
   Maatregelen beraamd in Gelderland tegen den verwachten inval der Franschen (1794), in: BMHG 6, 1883, S. 58
   Souratte, radicale beschrijving. A° 1758. Door den beambte der O. Ind. Compagnie, D. van Rheeden, in: BMHG 6, 1883, S. 65
S. MULLER (Hg.), Verhaal van het beleg van het kasteel Vredenburg te Utrecht in 1576, door eenen ooggetuige, in: BMHG 6, 1883, S. 147
S. MULLER (Hg.), Tandere boeck, inhoudende hoe die van Vtrecht haer jegens tgewelt vande Spaengaerden hebben gescherpt, ende daernae hoe zij allenskens des zeluens Spaengaerds verderffelijcke, ja moerdadighe opset hebben gecreenckt ende ouerwonnen, in: BMHG 6, 1883, S. 210
P.A. TIELE, Brief van een vrijdenker, geschreven in 1633, in: BMHG 6, 1883, S. 217
P.A. TIELE, Verklaring van Hendrick Cornelissen van Rosendael en Hans Stockmans van Mechelen, betreffende het voorgevallene te Atjeh in 1599 op de schepen onder 't beleid van Cornelis de Houtman [Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het Oosten], in: BMHG 6, 1883, S. 223
P.A. TIELE, Verklaring van Martinus Apius van hetgeen hem en zijne medegevangenen van de vloot van Jacob van Neck in 1609 te Macao is overkomen [Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het Oosten], in: BMHG 6, 1883, S. 228
P.A. TIELE, Discours ende advertentie vande navolgende schepen uyt de Geunieerde Provincen, enz. [Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het Oosten], in: BMHG 6, 1883, S. 243
P.A. TIELE, Instructie ende ordonnantie (voor van den Haghen) [Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het Oosten], in: BMHG 6, 1883, S. 258
P.A. TIELE, Extract uit de Resol. St. Gen 1603 [Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het Oosten], in: BMHG 6, 1883, S. 265
P.A. TIELE, Remonstrantie ende vertoch van v.d. Haghen [Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het Oosten], in: BMHG 6, 1883, S. 265
P.A. TIELE, Cort verhael van 't geene bij den Admirael Steuen vander haghen tot Ambonen met de Portugesen ende Jesuyten gehandelt is [Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het Oosten], in: BMHG 6, 1883, S. 281
P.A. TIELE, Journaal van Steven van der Haghen [Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het Oosten], in: BMHG 6, 1883, S. 292
P.A. TIELE, Beschrijuinge vant eylant van Ambona, enz. [Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het Oosten], in: BMHG 6, 1883, S. 325
P.A. TIELE, Accoord van Steven van der Hagen met de Portugeezen te Ambon in d. 3 Mrt. 1605 [Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het Oosten], in: BMHG 6, 1883, S. 337
P.A. TIELE, Beschrijuinge vant eylant, stadt ende casteel van Ambona, enz. [Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het Oosten], in: BMHG 6, 1883, S. 338
P.A. TIELE, Steven van der Haghen's avonturen van 1575 tot 1597, in: BMHG 6, 1883, S. 377
L. GALESLOOT, Trois arrêts historiques du grand conseil de Malines, in: BMHG 6, 1883, S. 422

BMHG 7, 1884
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 7, 1884, S. 1
   Ten geschenke ontvangen boekwerken, in: BMHG 7, 1884, S. 15
   Rekening van 't Historisch Genootschap 1882, in: BMHG 7, 1884, S. 24
   De overgave van de Bataafsche vloot in 1795. Door F. de Bas, Kapitein van den Generalen Staf, in: BMHG 7, 1884, S. 25
   Verslag van den Ambassadeut in den Haag, Francewsco Michiel, aan Doge en Senaat, 27 mei 1638, in: BMHG 7, 1884, S. 67
   Uittreksel uit eenen brief van den Nederlandschen Gezant in Frankrijk, betreffende zijn onderhoud met den Nuncius van den Paus, in Sept. 1618, in: BMHG 7, 1884, S. 89
J.I.D. NEPVEU, Een bijdrage tot het leven va nJohan Willem van Ripperda, in: BMHG 7, 1884, S. 91
W.H. de BEAUFORT, Grovesteyns expeditie, anno 1712, in de 3 Bisdommen Metz, Toul en Verdun, in: BMHG 7, 1884, S. 115
   Brieven van W. Boreel, Gezant der Vereenigde Nederlanden in Frankrijk, geschreven in 1650, in: BMHG 7, 1884, S. 135
   Visitatie der kerken ten platten lande in het Sticht van Utrecht, ten jare 1593, in: BMHG 7, 1884, S. 186
   Brieven van W. Boreel, Gezant der Vereenigde Nederlanden in Frankrijk, geschreven in 1651, in: BMHG 7, 1884, S. 268
   Acte van resignatie eener Vicarie in de Domkerk te utrecht (31 Juli 1591), in: BMHG 7, 1884, S. 357
   Adres van de weduwe van den gehangen Predikant J. Jansz., 1582 [Stukken uit het Archief van Oudewater], in: BMHG 7, 1884, S. 360
   Rapport wegens eene vrouw op de bekende waag gewogen, 1711 [Stukken uit het Archief van Oudewater], in: BMHG 7, 1884, S. 362
   Ontvangst van keizer Napoleon [Stukken uit het Archief van Oudewater], in: BMHG 7, 1884, S. 363
   Verbaal van de komst van H.H.K.K. Majesteiten op Zondag den 27 October 1811 [Stukken uit het Archief van Oudewater], in: BMHG 7, 1884, S. 366
   Maatregelen betreffende 't voorgevallene in 1813 [Stukken uit het Archief van Oudewater], in: BMHG 7, 1884, S. 368
   Feest te Oudewater, gevierd ter gelegenheid der vorlossing van de Fransche overheersching [Stukken uit het Archief van Oudewater], in: BMHG 7, 1884, S. 379

BMHG 8, 1885
   Voorwoord der Redactie, in: BMHG 8, 1885, [ohne Seitenzahl]
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 8, 1885, S. 1
   Ten geschenke ontvangen boekwerken, in: BMHG 8, 1885, S. 15
   Rekening van 't Historisch Genootschap [1883], in: BMHG 8, 1885, S. 27
J.I.D. NEPVEU, Gerrit van Bevervoorde, wegens de schaking van Anna Magdalena van Reede te Brussel ter dood gebracht, in: BMHG 8, 1885, S. 29
J.F. GEBHARD Jr., Een dagboek uit het “Rampjaar” 1672, in: BMHG 8, 1885, S. 45
S. MULLER Fz., Stukken betreffende de groote en kleine kalende-broederschappen te Utrecht, in: BMHG 8, 1885, S. 117
P.J. BLOK, Apologie van Lodewijk van Nassau, in: BMHG 8, 1885, S. 154
   Merkwaardig uittreksel uit de acta van de Provinciale Synode van Overijsel, 19-22 Junij 1688, in: BMHG 8, 1885, S. 269
   Audientie eener Deputatie van Oudewater bij Koning Lodewijk (Dec. 1807), in: BMHG 8, 1885, S. 272

BMHG 9, 1886
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 9, 1886, S. 3
   Ten geschenke ontvangen boekwerken, in: BMHG 9, 1886, S. 17
   Rekening van 't Historisch Genootschap 1884, in: BMHG 9, 1886, S. 29
S. MULLER Fz., Stukken betreffende den strijd der Bisschoppen van Utrecht met de stadt Utrecht, over het bezit van heerlijke rechten, in: BMHG 9, 1886, S. 31
L. van HASSELT, Het Necrologium van het Karthuizer Klooster Nieuw. licht of Bloemendaal buiten Utrecht, in: BMHG 9, 1886, S. 126
P.L. MULLER, Stukken over den tegenstand der Utrechtsche katholieken, onder leiding van den scholaster van Oudmunster Jacob Cuynretorff, tegen de Unie van Utrecht, in: BMHG 9, 1886, S. 393
J.H. HOFMAN, Oprichting van het geestelijk Rentambt te Culenborg, in: BMHG 9, 1886, S. 473
J.H. HOFMAN, Iets over Paulus Merula, geschiedschrijver van Gelderland, in: BMHG 9, 1886, S. 478

BMHG 10, 1887
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 10, 1887, S. 3
   Ten geschenke ontvangen boekwerken, in: BMHG 10, 1887, S. 17
   Rekening van 't Historisch Genootschap 1885, in: BMHG 10, 1887, S. 28
S. MULLER Fz., A. Buchelius, Obervationes ecclesiasticae sub presbyteratu meo. 1622-1626, in: BMHG 10, 1887, S. 29
P.L. MULLER, Stukken betreffende de onderhandelingen tusschen de Staten van Utrecht en de hooge Regeering, over het aandeel van Utrecht in de buitengewone bede. 1574-1576, in: BMHG 10, 1887, S. 64
S. MULLER Fz., De verandering, in het beheer van den Lekdijk bovendams gemaakt door Karel V., in: BMHG 10, 1887, S. 146
P.L. MULLER, Stukken betreffende de zending van Dirk van Hille naar Spanje van wege de Staten van Brabant, 1574-1575, in: BMHG 10, 1887, S. 173
S. MULLER Fz., Stukken over de twisten der stad Utrecht met de heeren van IJsselstein in 1510 en 1511, in: BMHG 10, 1887, S. 208
R.W.J. Baron van PABST VAN BINGERDEN, Journal de mon voyage par l'Allemagne 1707, van den heer C. Hop, in: BMHG 10, 1887, S. 227
S. MULLER Fz., De oprichting van het College van gedeputeerde Staaten van Utrecht, in: BMHG 10, 1887, S. 337
V. BECKER, Eene onbekende kronijk van het klooster te Windesheim, in: BMHG 10, 1887, S. 376
J.A. GROTHE, Brief van Johan Maurits van Nassau aan den predikant Plante, in: BMHG 10, 1887, S. 446
J.A. GROTHE, De Hollanders en hun bedrijf in Oost-Indië geschetst door Portugeezen, in: BMHG 10, 1887, S. 449
   Vermaning van de Zuid-Hollandsche Synode betreffende het standbeeld van Erasmus, in: BMHG 10, 1887, S. 452
J.A. GROTHE, Brieven gewisseld tusschen den Portugeeschen Gouverneur van Colombo en den Bevelhebber van Gale, in: BMHG 10, 1887, S. 454
W.H. de BEAUFORT, Brief van v. Goens aan den Graaf van Rechteren, in: BMHG 10, 1887, S. 458
   Liste de toutes les Loges legitimement constituées dependant à la Grande Maitrise en Hollande, suivant leur état en 1771, in: BMHG 10, 1887, S. 461
   Cadaster van hetgeen de onderstaande middelen hebben opgebracht, van den 1. Maart 1750 tot ult° December 1777, binnen de stad en vrijheid van Utrecht, in: BMHG 10, 1887, S. 462

BMHG 11, 1888
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 11, 1888, S. III
   Genootschappen of inrichtingen, met welke het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 11, 1888, S. XV
   Ten geschenke ontvangen boekwerken, in: BMHG 11, 1888, S. XIX
   Rekening van 't Historisch Genootschap 1886, in: BMHG 11, 1888, S. XXXIX
   Rekening van 't Historisch Genootschap 1887, in: BMHG 11, 1888, S. XL
S. MULLER Fz., Gedenkschriften van Jhr. Herberen van Mijnden, in: BMHG 11, 1888, S. 1
J.A. WIJNNE, Mémoires sur la guerre faite aux Provinces-Unies en l'année 1672, par Mr. Abraham de Wicquefort, in: BMHG 11, 1888, S. 70
J.A. WIJNNE, Toelichting op deze Mémoires [Mémoires sur la guerre faite aux Provinces-Unies en l'année 1672, par Mr. Abraham de Wicquefort], in: BMHG 11, 1888, S. 345
Konstantin HÖHLBAUM, Drei Briefe der Stadt London an die Stadt Dordrecht aus dem Jahre 1359, in: BMHG 11, 1888, S. 379
J.H. HINGMAN, Stukken betreffende het voorstel tot deportatie van van de Spiegel, Bentinck Rhoon en Repelaer, in: BMHG 11, 1888, S. 389
R. FRUIN, Gedenkschrift van Joris de Bye, betreffende het bewind van Oldenbarnevelt, in: BMHG 11, 1888, S. 400
S. MULLER Fz., Drie Utrechtsche kroniekjes vóór Beka's tijd, in: BMHG 11, 1888, S. 460
P.L. MULLER, Brieven van prins Willem I en van zijne derde vrouw, Chrlotte van Bourbon, aan haren broeder, François de Bourbon, Prins-Dauphin van Auvergne, in: BMHG 11, 1888, S. 509

BMHG 12, 1889
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 12, 1889, S. 3
   Genootschappen of inrichtingen, met welke het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 12, 1889, S. 15
   Ten geschenke ontvangen boekwerken, in: BMHG 12, 1889, S. 19
   Rekening van 't Historisch Genootschap 1888, in: BMHG 12, 1889, S. 32
L. WICHERS, Politicq Journaal van den 15den tot den 19den Januarij 1795, in: BMHG 12, 1889, S. 33
W. ZUIDEMA, Kroniekje van Groningen, uit de 19de eeuw, in: BMHG 12, 1889, S. 93
Victor van der HAEGHEN, Bijdragen tot de geschiedenis der Hervormde Kerk te Gent, gedurende de jaren 1578-1584 (Bloietijd der Gentsche Reformatie), in: BMHG 12, 1889, S. 182
H.G. KLEYN, Bijvoegsel [zu: Bijdragen tot de geschiedenis der Hervormde Kerk te Gent, gedurende de jaren 1578-1584 (Bloietijd der Gentsche Reformatie)], in: BMHG 12, 1889, S. 281
H.G. KLEYN, Mededeelingen uit de Handelingen der Classis van Dordrecht, omtrent den toestand van het onderwijs binnen hare grenzen in den eersten tijd der Hervorming, in: BMHG 12, 1889, S. 284
J.A. GROTHE, Brief van Antonio van Diemen aan Bewindhebbers der O.I. Compagnie, in: BMHG 12, 1889, S. 307
J.L.A. MARTENS, Die navolgende is geschreeven met de ijge hand van mijn voor over groot Vader Heer Gijsbert Voet eerste professor inde Theologie van de universiteyt en Predikant tot Utrecht. Geschreven A° 1658, in: BMHG 12, 1889, S. 312

BMHG 13, 1892
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 13, 1892, S. III
   Genootschappen of inrichtingen, met welke het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 13, 1892, S. XV
   Ten geschenke ontvangen boekwerken, in: BMHG 13, 1892, S. XIX
   Rekening van 't Historisch Genootschap 1889, in: BMHG 13, 1892, S. XXXIX
   Rekening van 't Historisch Genootschap 1890, in: BMHG 13, 1892, S. XL
   Gedenkschrift van Don Sancho de Londoño, in: BMHG 13, 1892, S. 1
   Aanteekeningen [zu: Gedenkschrift van Don Sancho de Londoño], in: BMHG 13, 1892, S. 94
   Brief van den Heer van Valkenburg, gouverneur van het Prinsdom Orange, van 5 Mei, 1630, in: BMHG 13, 1892, S. 98
   Een nog onuitgegeven vervolg op het Recueil de Hopperus, in: BMHG 13, 1892, S. 115
J.Th. de RAADT, Eenige onuitgegevene stukken betrekkelijk de oorlogen in de 17de eeuw, in: BMHG 13, 1892, S. 148
D.H. DELPRAT, Journal concernant les évènements politiques de notre patrie depuis 1795-1807 redigé par Daniel Delprat, in: BMHG 13, 1892, S. 174
R. FRUIN, Naschrift in te voegen op blz. 125, in: BMHG 13, 1892, S. 343

BMHG 14, 1893
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 14, 1893, S. III
   Genootschappen of inrichtingen, met welke het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 14, 1893, S. XV
   Ten geschenke ontvangen boekwerken, in: BMHG 14, 1893, S. XIX
   Rekening van 't Historisch Genootschap 1891, in: BMHG 14, 1893, S. XXXIII
   Rekening van 't Historisch Genootschap 1892, in: BMHG 14, 1893, S. XXXIV
J.H.W. UNGER, De resolutiën van de Staten van Holland van 1577 en 1578, in: BMHG 14, 1893, S. 1
J.H. HOFMAN, Huwelijk van Prins Willem van Oranje met Anna van Egmond, in: BMHG 14, 1893, S. 69
J.H. HOFMAN, De heerlijkheid van Culemborg verheven tot graafschap, in: BMHG 14, 1893, S. 89
Ch.M. DOZY, Stadsrekeningen van Dordrecht 1323-1399, in: BMHG 14, 1893, S. 94
H.O. FEITH; J.A. FEITH, Reisjournaal van Jhr. Frederik Coenders van Helpen, in: BMHG 14, 1893, S.
S. MULLER Fz., Nog eenige stukken betreffende den strijd der bisschoppen van utrecht met de stad Utrecht over het bezit van heerlijke rechten, in: BMHG 14, 1893, S. 227

BMHG 15, 1894
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1893, in: BMHG 15, 1894, S. III
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 15, 1894, S. XVIII
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 15, 1894, S. XXX
   Overzicht van den stand der kas van het Genootschap, in: BMHG 15, 1894, S. XXXIV
   Lijst der van mei 1892 tot mei 1893 door schenking of ruiling voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 15, 1894, S. XXXV
   Lijst der van mei tot december 1893 door schenking of ruiling voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 15, 1894, S. XLIX
L. WICHERS, Journaal van den raad-pensionaris Laurens Pieter van de Spiegel, in: BMHG 15, 1894, S. 1
J.A. WORP, Constantij Huygens' journaal van zijne reis naar Venetië in 1620, in: BMHG 15, 1894, S. 62
A. WADDINGTON, Sommaire de la forme du regime des Province-Unies des Pays-Bas 1647, in: BMHG 15, 1894, S. 153
H.C. VOS LEIBBRANDT; J.E. HEERES, Memorien van den Gouverneur van de Graaff over de gebeurtenissen aan de Kaap de Goede Hoop in 1780-1806, in: BMHG 15, 1894, S. 180
W.W. van der MEULEN, Brieven van C.L. van Beijma aan J.D. van der Capellen tot den Pol, in: BMHG 15, 1894, S. 257

BMHG 16, 1895
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1894, in: BMHG 16, 1895, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 16, 1895, S. XX
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 16, 1895, S. XXXII
   Overzicht van den stand der kas van het Genootschap, in: BMHG 16, 1895, S. XXXVI
   Lijst der van januari 1894 tot januari 1895 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 16, 1895, S. XXXVII
J.G.Ch. JOOSTING, Cornelis Block's kroniek van het regulierenklooster te Utrecht, in: BMHG 16, 1895, S. 1
F.A. HOEFER, De rekeningen der stad Hattem, 1460-1487, in: BMHG 16, 1895, S. 94
R. FRUIN, Aanteekeningen van pastoor Jacob Buyck over de stemming der katholieke gemeente en der regeering van Amsterdam tijdens het “geus worden” der stad, in: BMHG 16, 1895, S. 285
G.W. KERNKAMP, Twee memorën van mr. Gerrit Schaep Pietersz. over de regeering van Amsterdam, in: BMHG 16, 1895, S. 333
R. FRUIN, Naschrift op twee vroegere uitgaven, in: BMHG 16, 1895, S. 372

BMHG 17, 1896
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1895, in: BMHG 17, 1896, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 17, 1896, S. XVII
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 17, 1896, S. XXX
   Overzicht van den stand der kas van het Genootschap, in: BMHG 17, 1896, S. XXXV
   Bepalingen over het uitgeven van handschriften, betrekking hebbende op de nieuwe geschiedenis, in: BMHG 17, 1896, S. XXXV
   Lijst der van januari 1895 tot januari 1896 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 17, 1896, S. XLVI
Joh. C. BREEN, Uittreksel uit de Amsterdamsche gedenkschriften van Laurens Jacobsz. Reael, 1542-1567, in: BMHG 17, 1896, S. 1
J.S. van VEEN, Brieven van Willem van Oranje en Lodewijk van Nassau aan Bernard van Merode, in: BMHG 17, 1896, S. 61
W. BEZEMER, De magistraatsverandering te Utrecht in 1618, in: BMHG 17, 1896, S. 71
H. de JAGER, Verweerschrift van den contra-remonstrantschen predikant Willem Crijsze, door de Brielsche regeering afgezet en verbannen, in: BMHG 17, 1896, S. 107

BMHG 18, 1897
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1896, in: BMHG 18, 1897, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 18, 1897, S. XX
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 18, 1897, S. XXXII
   Overzicht van den stand der kas van het Genootschap, in: BMHG 18, 1897, S. XXXVIII
   Lijst der van januari 1896 tot januari 1897 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 18, 1897, S. XXXIX
J.A. WORP, Fragment eener autobiographie van Constantijn Huygens, in: BMHG 18, 1897, S. 1
S. MULLER fz., Rekeningen van den drost van Twenthe over 1336-1339, in: BMHG 18, 1897, S. 123
H. BRUGMANS, De notulen en munimenten van het College van Commercie te Amsterdam, 1663-1665, in: BMHG 18, 1897, S. 181
J.S. van VEEN, Verhaal eener samenkomst van hertog Arnold van Gelre met zijn zoon Adolf ten tijde van het beleg van Venlo in 1459, in: BMHG 18, 1897, S. 331
G.W. KERNKAMP, Memorie van Nanning Keyser betreffende de gebeurtenissen van het jaar 1650, in: BMHG 18, 1897, S. 342
R. FRUIN, Een gedeelte van Simon van Leeuwen's bedenckingen over de stadhouderlijke magt omtrent de verkiezinge van de magistraten in de steden van Holland, tot noodige verclaringe van veele saeken, de politie en bysonderlijck de regeringe van de steden betreffende, in: BMHG 18, 1897, S. 407

BMHG 19, 1898
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1897, in: BMHG 19, 1898, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 19, 1898, S. XXI
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 19, 1898, S. XXXIV
   Overzicht van den stand der kas van het Genootschap, in: BMHG 19, 1898, S. XXXIX
   Lijst der van januari 1897 tot januari 1898 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 19, 1898, S. XL
P.J. BLOK, Een merkwaardig aanvalsplan, gericht tegen visscherij en handel der Vereenidge Nederlanden in de eerste helft der 17de eeuw, in: BMHG 19, 1898, S. 1
F.J.L. KRÄMER, Mémoires de monsieur de B. ou anecdotes, tant de la cour du prince d'Orange Guillaume III, que des principaux seigneurs de la république de ce temps, in: BMHG 19, 1898, S. 62
H. BRUGMANS, Statistiek van den in- und uiyvoer van Amsterdam, 1 october 1667-30 september 1668, in: BMHG 19, 1898, S. 125
J.J. JANSEN, Oldenbarnevelt's memorie over de Guliksche zaken, in: BMHG 19, 1898, S. 184
G. EDMUNDSON, Verhaal van de inneming van Paramaribo (1665O door general William Byam, in: BMHG 19, 1898, S. 231
G.W. KERNKAMP, Stukken over de Noordsche Compagnie, in: BMHG 19, 1898, S. 263
Konstantin HÖHLBAUM, Elburg und Bolsward und die deutsche Hanse 1557-58, in: BMHG 19, 1898, S. 380

BMHG 20, 1899
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1898, in: BMHG 20, 1899, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 20, 1899, S. XXI
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 20, 1899, S. XXXIV
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 20, 1899, S. XXXIX
   Circulaire over het vervaardigen van historische kaarten, in: BMHG 20, 1899, S. XL
   Lijst der van januari 1898 tot januari 1899 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 20, 1899, S. XLVI
A.H.L. HENSEN, Henric van Arnhem's kronyk van het fraterhuis te Gouda, in: BMHG 20, 1899, S. 1
J.S. van VEEN, Stukken aangaande de zending van dr. Godert Pannekoeck naar Duitschland in 1558, in: BMHG 20, 1899, S. 47
H.T. COLENBRANDER, Aanteekeningen betreffende de vergaderingen van vaderlandsche regenten te Amsterdam, 1783-1787, in: BMHG 20, 1899, S. 77
Fr. von WEECH, Monsignore Garampi in Holland im Jahre 1764, in: BMHG 20, 1899, S. 193
W.H. de BEAUFORT, Brief van W. Vleertman over de gevangenschap van baron von Görtz te Arnhem, in: BMHG 20, 1899, S. 239

BMHG 21, 1900
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1899, in: BMHG 21, 1900, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 21, 1900, S. XVIII
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 21, 1900, S. XXXI
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 21, 1900, S. XXXVI
   Lijst der van januari 1899 tot januari 1900 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 21, 1900, S. XXXVII
P.J. BLOK, Koopmansadviezen aangaande het plan tot oprichting eener compagnie van assurantie, 1629-1635, in: BMHG 21, 1900, S. 1
C. PIJNACKER HORDIJK, Opgaven omtrent inkomsten, goederen, hoorigen, dienstmannen en rechten der abdij Egmond uit den tijd van abt Walter, 1130-1161, in: BMHG 21, 1900, S. 161
L.M. ROLLIN COUQUERQUE, Historische bijdrage betreffende de verponding te Gouda, in: BMHG 21, 1900, S. 186
H.T. COLENBRANDER, Reisverhaal van Jacob van Neck, 1598-1599, in: BMHG 21, 1900, S. 194
J.S. van VEEN, Brieven van Joost van Cranevelt uit Groningen, juni-juli 1568, in: BMHG 21, 1900, S. 330
M.G. de BOER, Memorie over den toestand der West-Indische Compagnie in het jaar 1633, in: BMHG 21, 1900, S. 343

BMHG 22, 1901
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1900, in: BMHG 22, 1901, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 22, 1901, S. XX
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 22, 1901, S. XXXIII
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 22, 1901, S. XXXVIII
   Toelichting bij de voorstellen tot verdeeling der historisch-statistische schetskaarten van Nederland onder de contribuanten, in: BMHG 22, 1901, S. XXXIX
   Rede van den heer F.A. Hoefer over de historisch-statistische schetskaarten, in: BMHG 22, 1901, S. XLV
   Notulen der vergadering van contribuanten aan de historisch-statistische schetskaarten van Nederland, in: BMHG 22, 1901, S. LXXV
   Notulen der vergadering van het bestuur van het Historisch Genootschap en de leden der Centrale Commissie voor de historisch-statistische schetskaarten van Nederland, in: BMHG 22, 1901, S. LXXXI
   Verslag van de vergadering der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 22, 1901, S. LXXXVII
   Lijst der van januari 1900 tot januari 1901 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 22, 1901, S. XCVI
P.J. BLOK, Drie brieven van Samuel Sorbière over den toestand van Holland in 1660, in: BMHG 22, 1901, S. 1
S. MULLER hz., Het oude register van graaf Florens, in: BMHG 22, 1901, S. 90
R. FRUIN, Servitia, tienden en exemtiegelden, opgebracht door de O.L. Vrouwen-Abdij te Middelburg, in: BMHG 22, 1901, S. 270
J.C. BREEN, Correspondentie tusschen prins Maurits en de Amsterdamschen burgemeester Reinier Pauw in de jaren 1617-1619, in: BMHG 22, 1901, S. 388
G.W. KERNKAMP, Een contract tot slavenhandel van 1657, in: BMHG 22, 1901, S. 444

BMHG 23, 1902
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1901, in: BMHG 23, 1902, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 23, 1902, S. XLVI
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 23, 1902, S. LX
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 23, 1902, S. LXV
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten in Nederland over 1901, in: BMHG 23, 1902, S. LXVI
   Lijst der van januari 1901 tot januari 1902 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 23, 1902, S. LXXII
H. BRUGMANS, De kroniek van het klooster Aduard (met bijlagen), in: BMHG 23, 1902, S. 1
G.W. KERNKAMP, Memoriën van ridder Theodorus Rodenburg betreffende het verplaatsen van verschillende industriëen uit Nederland naar Denemarken, met daarop genomen resolutiën van koning Christiaan IV (1621), in: BMHG 23, 1902, S. 189
R. BROERSMA; R. FRUIN, Correspondentiën in steden van Zeeland, in: BMHG 23, 1902, S. 258
F.J.L. KRÄMER, Bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling in 1747 en 1748 te Rotterdam en te Amsterdam, in: BMHG 23, 1902, S. 377
Th. BUSSEMAKER, Aanteekeningen van J.A. van de Perre de nieuwerve over de acte van verbintenis en de dankadressen in zeeland (1787), in: BMHG 23, 1902, S. 465
J. PRINSEN JLz., Het oorspronkelijke handschrift van Geldenhauers itinerarium, in: BMHG 23, 1902, S. 490

BMHG 24, 1903
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1902, in: BMHG 24, 1903, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 24, 1903, S. XV
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 24, 1903, S. XXIX
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 24, 1903, S. XXXIV
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten in Nederland over 1902, in: BMHG 24, 1903, S. XXXV
   Lijst der van januari 1902 tot januari 1903 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 24, 1903, S. XLI
A. WADDINGTON, Mémoire d'Abraham de Wicquefort (1659), in: BMHG 24, 1903, S. 1
A.J.M. BROUWER ANCHER; J.C. BREEN, De doleantie van een deel der burgerij van Amsterdam tegen den magistraat dier stad in 1564 en 1565, in: BMHG 24, 1903, S. 59
J.L. van DALEN, Nieuwe fragmenten van Dordtsche rekeningen, in: BMHG 24, 1903, S. 201
P.J. BLOK, Memoire touchant le negoce et la navigation des Hollandois, in: BMHG 24, 1903, S. 221
H.C. ROGGE, Drie brieven van Willem van Oldendarnevelt aan Hugo de Groot, in: BMHG 24, 1903, S. 343
J.E. ELIAS, Contract tot oprichting van een Zweedsch factorie-comptoir te Amsterdam in 1663, in: BMHG 24, 1903, S. 356
H.C. ROGGE, Nog een brief van Willem van Oldenbarnevelt, in: BMHG 24, 1903, S. 401

BMHG 25, 1904
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1903, in: BMHG 25, 1904, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 25, 1904, S. XXI
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 25, 1904, S. XXXVI
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 25, 1904, S. XLI
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten in Nederland over 1903, in: BMHG 25, 1904, S. XLII
   Adres aan zijne excellentie den minister van binnenlandsche zaken over de opleiding der Nederlandsche historici, in: BMHG 25, 1904, S. XLVIII
   Lijst der van januari 1903 tot januari 1904 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 25, 1904, S. LVIII
H. BRUGMANS, Utrechtsche kroniek over 1566-1576, in: BMHG 25, 1904, S. 1
J. HEINSIUS, De oudst-bewaarde stadsrekening van Gouda (1437), in: BMHG 25, 1904, S. 259
H.C. ROGGE, De confiscatie der goederen van Gillis van Ledenberch, in: BMHG 25, 1904, S. 322
F. PHILIPPI; W.A.F. BANNIER, Das Güterverzeichnis Graf Heinrichs von Dale (1188), in: BMHG 25, 1904, S. 365
J. PRINSEN JLz., Rekening van de kosten van het rederijkersfeest te Leiden in 1596, in: BMHG 25, 1904, S. 444
W.W. van der MEULEN, Beschrijving van eenige westindische-plantage leeningen. Bijdrage tot de kennis der geldbelegging in de achttiende eeuw, in: BMHG 25, 1904, S. 490

BMHG 26, 1905
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1904, in: BMHG 26, 1905, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 26, 1905, S. XIX
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 26, 1905, S. XXXV
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 26, 1905, S. XL
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische schetskaarten in Nederland over 1904, in: BMHG 26, 1905, S. XLI
   Lijst der van januari 1904 tot januari 1905 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 26, 1905, S. XLV
F.J.L. KRÄMER, De gebeurtenissen op den Amsterdamschen doelen in 1748 verhaald door een doelist, in: BMHG 26, 1905, S. 1
J. PRINSEN JLz., Armenzorg te Leiden in 1577, in: BMHG 26, 1905, S. 113
R. FRUIN, Correspondentiën te Middelburg en te Goes, in: BMHG 26, 1905, S. 161
W.A.F. BANNIER, De inventaris van het archief van Filips van Marnix benevens eenige brieven uit dat archief, in: BMHG 26, 1905, S. 238
G.W. KERNKAMP, Memoriën van de Zweedschen resident Harald Appelboom, in: BMHG 26, 1905, S. 290

BMHG 27, 1906
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1905, in: BMHG 27, 1906, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 27, 1906, S. XXIII
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 27, 1906, S. XXXIX
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 27, 1906, S. XLIV
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische schetskaarten in Nederland over 1905, in: BMHG 27, 1906, S. XLV
   Verslag van de vergadering der leden van het Historisch Genootschap, gehouden op dinsdag 25 april 1905, in: BMHG 27, 1906, S. LI
   Lijst der van januari 1905 tot januari 1906 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 27, 1906, S. LXXIX
Henry de PEYSTER, Journal de G.K. van Hogendorp pendant les troubles de 1787, in: BMHG 27, 1906, S. 1
S. MULLER Fz., Arnoldus Buchelius, Traiecti Batavorum descriptio, in: BMHG 27, 1906, S. 131
R. FRUIN (ed. Th. BUSSEMAKER), Uittreksels uit de brieven van d'Affry aan de Fransche regeering (december 1755-mei 1762), in: BMHG 27, 1906, S. 269
F.J.L. KRÄMER, Journalen van den stadthouder Willem II uit de jaren 1641-1650, in: BMHG 27, 1906, S. 413
W. del COURT; N. JAPIKSE, Brieven van Sylvius en Buat, in: BMHG 27, 1906, S. 536

BMHG 28, 1907
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1906, in: BMHG 28, 1907, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 28, 1907, S. XVII
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 28, 1907, S. XXXIII
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 28, 1907, S. XXXIX
   Verslag van een voorloopig onderzoek naar de Bentinck-papieren, aanwezig in het Britsch Museum te Londen, in: BMHG 28, 1907, S. XL
   Verslag van een onderzoek naar ongedrukte resolutiën der staten van Holland na 1572, in: BMHG 28, 1907, S. LXXVIII
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische schetskaarten in Nederland over 1906, in: BMHG 28, 1907, S. CXIV
   Lijst der van januari 1906 tot januari 1907 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 28, 1907, S. CXVII
G. BROM, De tegenpaus Clemens VII en het bisdom Utrecht, in: BMHG 28, 1907, S. 1
W.W. van der MEULEN, Brieven van J.D. van der Capellen tot den Pol, in: BMHG 28, 1907, S. 103
F.J.L. KRÄMER, Bescheiden betreffende de doelisten-beweging te Amsterdam in 1748, in: BMHG 28, 1907, S. 342
G.W. KERNKAMP, Rekeningen van schilderijen en muziekinstrumenten, door dr. Jonas Charisius in 1607 en 1608 in de Nederlanden gekocht, in: BMHG 28, 1907, S. 459
Th .Bussemaker, Lijst van ambten en officiën ter begeving staande van burgemeesteren van Amsterdam in 1749, in: BMHG 28, 1907, S. 474

BMHG 29, 1908
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1907, in: BMHG 29, 1908, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 29, 1908, S. XVII
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 29, 1908, S. XXXIII
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 29, 1908, S. XXXIX
   Lijst der van januari 1907 tot januari 1908 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 29, 1908, S. XL
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische schetskaarten in Nederland over 1907, in: BMHG 29, 1908, S. LIX
G.W. KERNKAMP, Zweedsche archivalia. Brieven van Samuel Blommaert aan den Zweedschen rijkskanselier Axel Oxenstierna, 1635-1641, in: BMHG 29, 1908, S. 3
G.W. KERNKAMP, Zweedsche archivalia. Brieven van Louis de Geer, 1618-1652, in: BMHG 29, 1908, S. 197
G.W. KERNKAMP, Zweedsche archivalia. Varia betreffende Louis de Geer, in: BMHG 29, 1908, S. 332
G.W. KERNKAMP, Zweedsche archivalia. Register, in: BMHG 29, 1908, S. 417
G.W. KERNKAMP, Zweedsche archivalia. Addenda et corrigenda, in: BMHG 29, 1908, S. 442

BMHG 30, 1909
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1908, in: BMHG 30, 1909, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 30, 1909, S. XXIII
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 30, 1909, S. XL
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 30, 1909, S. XLVI
   Lijst der van januari 1908 tot januari 1909 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 30, 1909, S. XLVII
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten in Nederland over 1908, in: BMHG 30, 1909, S. LXVIII
   Verslag van de vergadering der leden van het Historisch Genootschap, gehouden op dinsdag 21 april 1908 in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht, in: BMHG 30, 1909, S. LXXXII
J.G.C. JOOSTING, De kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht vóór het concilie van Trente, in: BMHG 30, 1909, S. LXXXII
W.E. van DAM van ISSELT, Onuitgegeven bescheiden nopens de berenning en de overgave van Amersfoort in 1629, in: BMHG 30, 1909, S. 1
A.M. CRAMER, Utrechtsche kout van 1769, in: BMHG 30, 1909, S. 75
Th. BUSSEMAKER, Een memorie over de republiek uit 1728, in: BMHG 30, 1909, S. 96
C. PIJNACKER HORDIJK, Twaalf onuitgegeven oorkonden uit de 12e eeuw, in: BMHG 30, 1909, S. 198
L.A. KESPER, Brief over een op den 17den november 1572 te Delft gehouden vergadering van de staten van Holland, in: BMHG 30, 1909, S. 231
S. van BRAKEL, Vroedschapsresolutiën, sententiën en notarieele acten betreffende de Noordsche Compagnie, in: BMHG 30, 1909, S. 255

BMHG 31, 1910
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1909, in: BMHG 31, 1910, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 31, 1910, S. XXI
   Genootschapen, waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 31, 1910, S. XXXVIII
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 31, 1910, S. XLIV
   Lijst der van januari 1909 tot januari 1910 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 31, 1910, S. XLV
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten in Nederland over 1909, in: BMHG 31, 1910, S. LXVI
S. van BRAKEL, Stukken betreffende de kamers der Noordsche Compagnie n afloop van het octrooi, in: BMHG 31, 1910, S. 1
C. te LINTUM, Een Rotterdamsch gedenkschrift uit den patriottentijd en de dagen der revolutie, in: BMHG 31, 1910, S. 97
H.T. COLENBRANDER, Brieven van Gijsbert Karel van Hogendorp, 1788-1793, in: BMHG 31, 1910, S. 232
J.S. van VEEN, Advies van het hof van Gelderland aan den raad van state over het verblijf van Jezuieten te Emmerik, in: BMHG 31, 1910, S. 247
H.T. COLENBRANDER, Gesprekken met koning Willem I, in: BMHG 31, 1910, S. 258
G.W. KERNKAMP, Bengt Ferrner's dagboek van zijne reis door Nederland in 1759, in: BMHG 31, 1910, S. 314

BMHG 32, 1911
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1910, in: BMHG 32, 1911, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 32, 1911, S. XXIV
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 32, 1911, S. XLI
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 32, 1911, S. XLVII
   Lijst der van januari 1910 tot januari 1911 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 32, 1911, S. XLIX
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten in Nederland over 1910, in: BMHG 32, 1911, S. LXVI
H.E. van GELDER, Gegevens betreffende de haringvisscherij op het einde der 16de eeuw, in: BMHG 32, 1911, S. 1
G. BROM, De Keulsche nuntius Pallavicino in en over Holland ten jare 1676, in: BMHG 32, 1911, S. 63
J. EYSTEN, Doorloopend verhaal van de dienstverrichtingen der Nederlandsche pontonniers onder den majoor G.D. Benthien, 1797-1825, in: BMHG 32, 1911, S. 100
Jos. KLEIJNTJENS S.J., Bijdrage tot de geschiedenis der plooierij in 1702, in: BMHG 32, 1911, S. 178
A. HULSHOF, Oorkonden in de Archives Nationales te parijs aangaande de betrekkingen der Hollandsche graven uit het henegousche en het Beiersche huis tot Frankrijk, in: BMHG 32, 1911, S. 266
G. BROM, De dijk-aflaat voor Karel V in 1515-1518, in: BMHG 32, 1911, S. 407

BMHG 33, 1912
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1911, in: BMHG 33, 1912, S. I
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 33, 1912, S. XXV
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 33, 1912, S. XLII
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 33, 1912, S. XLVIII
   Lijst der van januari 1911 tot januari 1912 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 33, 1912, S. L
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten in Nederland over 1911, in: BMHG 33, 1912, S. LXX
   Verslag van de vergadering der leden van het Historisch Genootschap, gehouden op zaterdag 1 april 1911 in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht, in: BMHG 33, 1912, S. LXXIV
N.W. POSTHUMUS, Een zestiende-eeuwsche enquête naar de buitenneringen rondom de stad Leiden, in: BMHG 33, 1912, S. 1
Henri OBREEN, Onuitgegeven oorkonden uit de 13de eeuw, betreffende het klooster Jeruzalem onder Biezelinge op Zuidbeveland, in: BMHG 33, 1912, S. 96
J.L. van DALEN, Oorkonden en regesten betreffende de stad Dordrecht en hare naaste omgeving tijdens het grafelijke huis van Holland, 1006-1299, in: BMHG 33, 1912, S. 115
R. JESSE, Aanteekeningen over eene inrichting van hooger onderwijs te Renen en het onderwijs-personeel, dat er aan verbonden was, in de 17de en 18de eeuw, in: BMHG 33, 1912, S. 279
G.W. KERNKAMP, Johann Beckmann's dagboek van zijne reis door Nederland in 1762, in: BMHG 33, 1912, S. 311

BMHG 34, 1913
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1912, in: BMHG 34, 1913, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 34, 1913, S. XXV
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 34, 1913, S. XLII
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 34, 1913, S. XLVIII
   Lijst der van januari 1912 tot januari 1913 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 34, 1913, S. L
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten in Nederland over 1912, in: BMHG 34, 1913, S. LXXIII
R. BROERSMA; G. BUSKEN HUIT, Brieven over het Leycestersche tijdvak uit de papieren van Jean Hotman, in: BMHG 34, 1913, S. 1
J. EYSTEN, Adviezen van den Hollandschen ingenieur Johan van Valkenburg over de bevestiging von Rostock, in: BMHG 34, 1913, S. 272
J. van KUYK, Lijst van Nederlanders, studenten te orleans (1441-1602), in: BMHG 34, 1913, S. 293
S. van BRAKEL, Statische en andere gegevens betreffende onzen handel en scheepvaart op Rusland gedurende de 18de eeuw, in: BMHG 34, 1913, S. 350
A. HULSHOF, De reguliere kanunniken te Utrecht en hun prior Johannes Passert tijdens het Utrechtsche schisma, in: BMHG 34, 1913, S. 405
Henri OBREEN, Onuitgegeven oorkonden betreffende de betrekkingen tusschen Holland en Brabant gedurende de 13de eeuw, in: BMHG 34, 1913, S. 476
Gisbert BROM, Philips Willem van Oranje nogmaals aan het Spaansche hof, ten jare 1602, in: BMHG 34, 1913, S. 500
N.W. POSTHUMUS, Statistiek van den in- en uitvoer van Amsterdam in het jaar 1774, in: BMHG 34, 1913, S. 516
N.W. POSTHUMUS, Statistiek van den in- en uitvoer van Rotterdam en Dordrecht in het jaar 1680, in: BMHG 34, 1913, S. 529
R.C. BAKHUIZEN (ed. W.A.F. BANNIER), Eenige brieven over de voorbereiding van den Bredaschen vredehandel van 1575, in: BMHG 34, 1913, S. 538

BMHG 35, 1914
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1913, in: BMHG 35, 1914, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 35, 1914, S. XXIV
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 35, 1914, S. XLI
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 35, 1914, S. XLVIII
   Lijst der van januari 1913 tot januari 1914 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 35, 1914, S. L
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1913, in: BMHG 35, 1914, S. LXIX
S. MULLER Fz., De oudste goederenlijsten der abdij van Egmond, in: BMHG 35, 1914, S. 1
A. HULSHOF, Egmondsche annalen uit de veertiende eeuw, in: BMHG 35, 1914, S. 40
S. van BRAKEL, Een Amsterdamsche factorij te Paramaribo in 1613, in: BMHG 35, 1914, S. 83
S. van BRAKEL, Eene memorie over den handel der West-Indische compagnie omstreeks 1670, in: BMHG 35, 1914, S. 87
Gisbert BROM, Beschrijving van den aanslag op Amsterdam in 1650, in: BMHG 35, 1914, S. 105
A. HULSHOF, Dirk Paulszoon, onderdeken van St. Maarten en St. Vincentius te Gorkum, de werkelijke auteur van Marcellinus' vita sancti Swiberti apostoli Fresonum, in: BMHG 35, 1914, S. 123
Gisbert BROM, Een Italiaansch bericht overden laatsten Gelderschen oorlog, in: BMHG 35, 1914, S. 135
J. EYSTEN, Een document over de opvoeding van prins Willem II, in: BMHG 35, 1914, S. 152
H. ter HAAR, Leven van St. Radboud, in: BMHG 35, 1914, S. 158
N.W. POSTHUMUS, Gegevens betreffende landbouw-toestanden in Rijnland in het jaar 1575, in: BMHG 35, 1914, S. 169
   “Précis de l'état de l'université établie à Utrecht (1811)”, in: BMHG 35, 1914, S. 186

BMHG 36, 1915
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1914, in: BMHG 36, 1915, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 36, 1915, S. XXV
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 36, 1915, S. XLII
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 36, 1915, S. XLVIII
   Lijst der van januari 1914 tot januari 1915 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 36, 1915, S. L
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1914, in: BMHG 36, 1915, S. LXIX
   Verslag van de vergadering der leden van het Historisch Genootschap, gehouden op dinsdag 14 april 1914 in het gebouw foor kunsten en wetenschappen te Utrecht, in: BMHG 36, 1915, S. LXXI
J.S. van VEEN, Brieven over het beleg van 's-Hertogenbosch in het jaar 1629, in: BMHG 36, 1915, S. 1
K. VOS, De dooplijst van Leenaert Bouwens, in: BMHG 36, 1915, S. 39
A. HULSHOF, De Gelderschen in Twenthe in 1510, in: BMHG 36, 1915, S. 71
Gisbert BROM, Een Italiaansche reisbeschrijving der Nederlanden (1677-1678), in: BMHG 36, 1915, S. 81
S. MULLER Fz., Een Utrechtsch pamflet uit den Leycesterschen tijd, in: BMHG 36, 1915, S. 231
G.W. KERNKAMP, Rekeningen van Pompejus Occo aan koning Christiaan II van Denemarken, 1520-1523, in: BMHG 36, 1915, S. 255

BMHG 37, 1916
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1915, in: BMHG 37, 1916, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 37, 1916, S. XXIV
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 37, 1916, S. XLI
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 37, 1916, S. XLVII
   Lijst der van januari 1915 tot januari 1916 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 37, 1916, S. L
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1915, in: BMHG 37, 1916, S. LXVI
N.W. POSTHUMUS, Adviezen uit het jaar 1663 betreffende den toestand en de bevordering der textielnijverzeid in Holland, in: BMHG 37, 1916, S. 1
L.M. ROLLING CONQUERQUE; A. MEERKAMP VAN EMBDEN, Goudsche vroedschapsresoluties betreffende dagvaarten der staten van Holland en der Staten-Generaal, in: BMHG 37, 1916, S. 61
S. van BRAKEL, Een tiental vennootschapsacten uit de 17e eeuw, in: BMHG 37, 1916, S. 182
W.A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Familie-aanteekeningen van Matenesse, in: BMHG 37, 1916, S. 231
H.G. van GROL, Het Zeeuwsche prijzenhof te Vlissingen 1575-1577, in: BMHG 37, 1916, S. 235

BMHG 38, 1917
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1916, in: BMHG 38, 1917, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 38, 1917, S. XXVI
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 38, 1917, S. XLIV
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 38, 1917, S. L
   Lijst der van januari 1916 tot januari 1917 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 38, 1917, S. LII
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1916, in: BMHG 38, 1917, S. LXVIII
H.J. SMIT, De registers van den biertol te Amsterdam, in: BMHG 38, 1917, S. 1
A. MEERKAMP VAN EMBDEN, Goudsche vroedschapsresoluties betreffende dagvaarten der staten van Holland en der Staten-Generaal, 1525 tot 1560, in: BMHG 38, 1917, S. 98
P. GEYL, Stukken betrekking hebbende op den tocht naar Chatham en berustende op het Record office te Londen, in: BMHG 38, 1917, S. 358

BMHG 39, 1918
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1917, in: BMHG 39, 1918, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 39, 1918, S. XXVI
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 39, 1918, S. XLIV
   Overzicht van den staat der kas van het Genootschap, in: BMHG 39, 1918, S. L
   Lijst der van januari 1917 tot januari 1918 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 39, 1918, S. LII
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1917, in: BMHG 39, 1918, S. LXVIII
J.J. SALVERDA DE GRAVE, Twen inventarissen van het huis Brederode, in: BMHG 39, 1918, S. 1
Fred. OUDSCHANS DENTZ, Suriname vóór de verovering door Abraham Crynssen, in: BMHG 39, 1918, S. 173
J.N. JACOBSEN JENSEN, Moryson's reis door en zijn karakteristiek van de Nederlanden, in: BMHG 39, 1918, S. 214
A. MEERKAMP VAN EMBDEN, Goudsche vroedschapsresoluties betreffende dagvaarten der staten van Holland en der Staten-Generaal, 1562 tot 1572, in: BMHG 39, 1918, S. 306
L.W.A.M. LASONDER, Een onbekende commissie aan prins Willem I uit het jaar 1553, in: BMHG 39, 1918, S. 408
Fred. OUDSCHANS DENTZ, Aanvullingen op en verbeteringen van de aanteekeningen en het register bij “Suriname vóór de verovering door Abraham Crynssen”, in: BMHG 39, 1918, S. 411

BMHG 40, 1919
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1918, in: BMHG 40, 1919, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 40, 1919, S. XXV
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 40, 1919, S. XLIV
   Kasoverzicht van het Genootschap 1918, in: BMHG 40, 1919, S. L
   Lijst der van januari 1918 tot januari 1919 door schenking, ruiling of aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 40, 1919, S. LII
   Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1918, in: BMHG 40, 1919, S. LXX
Fred. OUDSCHANS DENTZ, Stukken over de verovering van Suriname, in: BMHG 40, 1919, S. 1
E. MIKLÓS, De houding der Nederlanden in de Hongaarsche geloofsvervolgingen (1674-1680), in: BMHG 40, 1919, S. 10
M. PINKHOF, Plaatsbeschrijving van Oisterwijk met kroniek van de jaren 1566-1609, in: BMHG 40, 1919, S. 111
J.P.W.A. SMIT, Aanteekeningen op het handschrift van L. van de Hoevel, in: BMHG 40, 1919, S. 162
E.K.G. FALCK, Brieven gewisseld tusschen Otto Willem Falck en Iman Willem Falck, in: BMHG 40, 1919, S. 174

BMHG 41, 1920
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1919, in: BMHG 41, 1920, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 41, 1920, S. XXV
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 41, 1920, S. XLV
   Kasoverzicht van het Genootschap 1919, in: BMHG 41, 1920, S. LII
   Lijst der van januari 1919 tot januari 1920 door schenking, ruiling en aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 41, 1920, S. LIV
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1919, in: BMHG 41, 1920, S. LXXV
G. GROSHEIDE, Verhooren en vonnissen der wederdoopers, betrokken bij de aanslagen op Amsterdam, in: BMHG 41, 1920, S. 1
A. HULSHOF, Extracten uit de rekeningen van het schoutambacht van Haarlem betreffende wederdoopers (1535-1539), in: BMHG 41, 1920, S. 198
A. HULSHOF, Alphabetisch register op de verhooren der wederdoopers te Amsterdam en te Haarlem, in: BMHG 41, 1920, S. 221
P.J. BLOK, Brief van den Utrechtschen burgemeester Aernt Dircxsz. van Leijden over zijne zending naar den prins van Oranje (Antwerpen, 26 febr. 1579), in: BMHG 41, 1920, S. 232

BMHG 42, 1921
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1920, in: BMHG 42, 1921, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 42, 1921, S. XXI
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 42, 1921, S. XLI
   Kasoverzicht van het Genootschap 1920, in: BMHG 42, 1921, S. LXVIII
   Lijst der van januari 1920 tot januari 1921 door schenking, ruiling en aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 42, 1921, S. L
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1920, in: BMHG 42, 1921, S. LXXIII
W.H. de SAVORNIN LOHMAN, Groen's reis naar Parijs en Besançon in 1836 ten behoeve der “Archives”, in: BMHG 42, 1921, S. 1
E. WIERSUM, Een onuitgegeven brief van Oldenbarnevelt (den Haag, 31 dec. 1590), in: BMHG 42, 1921, S. 107
E.C.G. BRÜNNER, Recuel uyte overgesonden cedullen van de wapenschouwinghe over Hollandt belast te doen, in: BMHG 42, 1921, S. 115

BMHG 43, 1922
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1921, in: BMHG 43, 1922, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 43, 1922, S. XXI
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 43, 1922, S. XLI
   Lijst der van januari 1921 tot januari 1922 door schenking, ruiling en aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 43, 1922, S. LXVII
   Kasoverzicht van het Genootschap 1921, in: BMHG 43, 1922, S. LXX
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1921, in: BMHG 43, 1922, S. LXXII
   Eerste verslag van het comité voor koloniale historische studiën, in: BMHG 43, 1922, S. LXXIV
P.J. BLOK, Brief over de plundering van den Haag door Maarten van Rossem (8 maart 1528), in: BMHG 43, 1922, S. 1
P.J. BLOK, Brief van Frederik Hendrik (27 maart (1624)), in: BMHG 43, 1922, S. 16
Henri OBREEN, Oorkonden ter toelichting van de politieke betrekkingen van Holland met Vlaanderen, 1259-1299, in: BMHG 43, 1922, S. 26
P. GEYL, De agent Wolters over de woelingen van 1747 en 1748, in: BMHG 43, 1922, S. 45
E.C.G. BRÜNNER, De adviezen van den “conseil et chambre des comptes de Hollande” en van den “conseil privé” in zake de voorgenomen nieuwe verponding van 1550, in: BMHG 43, 1922, S. 129

BMHG 44, 1923
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1922, in: BMHG 44, 1923, S. V
   Lijst van hetgeen door wijlen dr. mr. S. Muller fz. in de bijdragen en mededeelingen en de werken van het Historisch Genootschap is uitgegeven, in: BMHG 44, 1923, S. XXX
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 44, 1923, S. XXXIII
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 44, 1923, S. LIII
   Lijst der van januari 1922 tot januari 1923 door schenking, ruiling en aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 44, 1923, S. LIX
   Kasoverzicht van het Genootschap 1922, in: BMHG 44, 1923, S. LXXX
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1922, in: BMHG 44, 1923, S. LXXXII
P.A. MEILINK, Rapporten en betoogen nopens het congégeld op granen, 1530-1541, in: BMHG 44, 1923, S. 1
K. HEERINGA, Utrechts oorlogslasten (1572-1577), in: BMHG 44, 1923, S. 125
P.A. MEILINK, Rekening van het lastgeld in Amsterdam, Waterland en het noorderkwartier van Holland in 1507, in: BMHG 44, 1923, S. 187
J.C.J. KLEIJNTJES S.J., Gedenkschrift van jhr. Herberen van Aemstel van Mynden ende van Tuwiel, in: BMHG 44, 1923, S. 231

BMHG 45, 1924
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1923, in: BMHG 45, 1924, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 45, 1924, S. XXIII
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 45, 1924, S. LXIII
   Lijst der van januari 1923 tot januari 1924 door schenking, ruiling en aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 45, 1924, S. XLIX
   Kasoverzicht van het Genootschap 1923, in: BMHG 45, 1924, S. LXXX
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1923, in: BMHG 45, 1924, S. LXXXII
E. WIERSUM, De bezittingen van de drie Groningsche commanderijen in het laatst van de 16de eeuw, in: BMHG 45, 1924, S. 1
G. DAS, Eenige brieven van Caspar van Baerle aan Lieuwe van Aitzema, in: BMHG 45, 1924, S. 32
S. van BRAKEL, Eene deductie en een reisbericht van Herman Gijsen uit 1663 betreffende de economische belangen der republiek in de zuidelijke Nederlanden, in: BMHG 45, 1924, S. 45
P. GEYL, Nota van Sir Francis Nethersole over de partijstrijd in de republiek en Engeland's houding daartegenover (1625), in: BMHG 45, 1924, S. 66
P. GEYL, Een Engelsch republikein over Willem II's staatsgreep in 1650, in: BMHG 45, 1924, S. 77
P. GEYL, Engelsche correspondentie van prins Willem IV en prinses Anna (1734-1743), in: BMHG 45, 1924, S. 89
J.S. van VEEN, Een brief uit de dagen vóór den slag bij Heiligerlee, in: BMHG 45, 1924, S. 141
A. OLTMANS, Een memorie omtrent de admiraliteit van de Maas (1750), in: BMHG 45, 1924, S. 145
P.A. MEILINK, Remonstratie van het hof van Holland en de rekenkamer nopens de administratie van den ontvanger-generaal A. Coebel en de staten van Holland, in: BMHG 45, 1924, S. 157
P.A. MEILINK, De verdediging van mr. Jacob van den Eynden voor den raad van Beroerten, in: BMHG 45, 1924, S. 184
J. SMIT, Hagepreeken en beeldenstorm te Delft, 1566-1567, in: BMHG 45, 1924, S. 206

BMHG 46, 1925
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1924, in: BMHG 46, 1925, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 46, 1925, S. XXIII
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 46, 1925, S. LXIV
   Lijst van de in 1924 door schenking en aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 46, 1925, S. L
   Kasoverzicht van het Genootschap 1924, in: BMHG 46, 1925, S. LXXII
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1924, in: BMHG 46, 1925, S. LXXIV
Henri OBREEN, Chronicon Hollandiae (-1459), in: BMHG 46, 1925, S. 1
H.A. ENNO VAN GELDER, Enkele aantekkeningen van Corn. Petersszn. hooft omtrent de staten van oorlog van 1601 en 1602, in: BMHG 46, 1925, S. 43
A. HALLEMA, Inventarissen van Franeker burgers en boeren omstreeks 1550, in: BMHG 46, 1925, S. 53
J. SMIT, De tocht van Lumey naar Amsterdam in 1572, in: BMHG 46, 1925, S. 90
S.P. l'HONORÉ NABER, Het dagboek van Hendrik Haecxs, lid van den hoogen raad van Brazilië (1645-1654), in: BMHG 46, 1925, S. 126
N.J.M. DRESCH, De rooftocht van Dirk Maetensz. van Schagen en zijn bende in 1568 in Noord-Holland, in: BMHG 46, 1925, S. 312

BMHG 47, 1926
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1925, in: BMHG 47, 1926, S. V
   Aanhansel bij het Verslag over 1925, in: BMHG 47, 1926, S. XXV
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 47, 1926, S. XXIX
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 47, 1926, S. L
   Lijst van januari 1925 tot januari 1926 door schenking en aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 47, 1926, S. LVI
   Kasoverzicht van het Genootschap 1925, in: BMHG 47, 1926, S. LXII
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1925, in: BMHG 47, 1926, S. LXIV
Fr. de WITT HUBERTS, Een tot nu toe niet gedrukt dagverhaal van Haarlem's beleg, geschreven door een ooggetuige, in: BMHG 47, 1926, S. 1
Karl OBSER, Aus dem Freiheitskampf der Niederlande. Briefe eines badischen Kriegsmanns, in: BMHG 47, 1926, S. 39
S.P. l'HONORÉ NABER, “T leven en bedrijff van vice-admirael de With, zaliger, in: BMHG 47, 1926, S. 47
Henri OBREEN, Onuitgegeven oorkonden uit de 13e eeuw, betreffende Zeeland, in: BMHG 47, 1926, S. 170
Henri OBREEN, Itinerarium van Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen, van Holland en van Zeeland, en heer van Friesland, in: BMHG 47, 1926, S. 226
A.A. van SCHELVEN, Het begin van den slag bij Dover, 29 mei 1652, in: BMHG 47, 1926, S. 235
J.C. OVERVOORDE, De noord-oostelijke doorvaart naar China, in: BMHG 47, 1926, S. 249
P.A. MEILINK, Rekening van Dirk van Kessel voor diensten aan den prins van Oranje over de jaren 1571-1574, in: BMHG 47, 1926, S. 332

BMHG 48, 1927
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1926, in: BMHG 48, 1927, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 48, 1927, S. XXV
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 48, 1927, S. LXVIII
   Lijst van de in 1926 door schenking en aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 48, 1927, S. LIV
   Kasoverzicht van het Genootschap 1926, in: BMHG 48, 1927, S. LXII
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1926, in: BMHG 48, 1927, S. LXIV
A. HAGA, Herinneringen van den Patriot H.T. Ament, in: BMHG 48, 1927, S. 1
D.Th. ENKLAAR, Stukken betreffende het stichtsche muntwezen ten tijde van bisschop David van Bourgondië, in: BMHG 48, 1927, S. 27
S.W.A. DROSSAERS, Tot dusverre ongedrukte Hollandsche oorkonden van vóór 1300, in: BMHG 48, 1927, S. 53
A. HALLEMA, Jan van Hout's Rapporten en adviezen betreffende het Amsterdamsche tuchthuis uit de jaren 1597 en '98, in: BMHG 48, 1927, S. 69
J.Z. KANNEGIETER, Amsterdam en de vrede van Rijswijk, in: BMHG 48, 1927, S. 99
D.Th. ENKLAAR, Drie politike gedichten uit de eerste regeeringsjaren van Karel V, in: BMHG 48, 1927, S. 136
A. LE COSQUINO DE BUSSY, Visitatie-verslagen van de Johanniter-kloosters in Nederland (1495, 1540, 1594), in: BMHG 48, 1927, S. 146

BMHG 49, 1928
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1927, in: BMHG 49, 1928, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 49, 1928, S. XXV
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 49, 1928, S. XLVIII
   Lijst van de in 1927 door schenking en aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 49, 1928, S. LV
   Kasoverzicht van het Genootschap 1927, in: BMHG 49, 1928, S. LXXXII
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1927, in: BMHG 49, 1928, S. LXXXIV
A.A. van SCHELVEN, Beschuldigingen van Christopher van Holstein omtrent een betrokken zijn van Oranje in een moordaanslag op Erich van Brunswijk (1578), in: BMHG 49, 1928, S. 1
N.J.M. DRESCH, Rekening van Maerten Ruychaver, thesaurier in het noorderkwartier, 1572/1573, in: BMHG 49, 1928, S. 45
J.D.M. CORNELISSEN, Brieven van Aitzema in het archief der Brusselsche nuntiatuur, in: BMHG 49, 1928, S. 128
P.J. BLOK, Inventaris van de Ruyter's inboedel, opgemaakt 22-24 maart 1677, in: BMHG 49, 1928, S. 187
S.P. l'HONORÉ NABER, Eene Hollandsche jonge dame aan de Oyapock in 1677 (dagboek van Elizabeth van der Woude), in: BMHG 49, 1928, S. 214
Heri OBREEN, Onuitgegeven oorkonden uit de 13e eeuw, betreffende Zeeland (2e reeks), in: BMHG 49, 1928, S. 237
A. HALLEMA, Nogmaals een drietal inventarissen van Franeker burgers en boeren kort na 1550, in: BMHG 49, 1928, S. 270
Fr. QUICKE, Oorkonden aangaande de betrekkingen tusschen de Guliksche en Luxemburgsche vorstenhuizen op het einde der 14e eeuw, in: BMHG 49, 1928, S. 341

BMHG 50, 1929
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1928, in: BMHG 50, 1929, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 50, 1929, S. XXIII
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 50, 1929, S. XLVII
   Lijst van de in 1928 door schenking en aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 50, 1929, S. LIV
   Kasoverzicht van het Genootschap 1928, in: BMHG 50, 1929, S. LXII
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1928, in: BMHG 50, 1929, S. LXIV
M. de HAAS, Een vijftiental brieven van Maurits Huygens aan zijn broer Constantijn (van 20 mei 1622 tot 7 juni 1624), in: BMHG 50, 1929, S. 1
T.Sj. JANSMA, De privileges voor de Engelsche natie te Bergen-op-Zoom, 1469-1555, in: BMHG 50, 1929, S. 41
J. POT, Verhaal van het beleg voor Zierikzee (1575-1576) door Cornelis Claes, in: BMHG 50, 1929, S. 107
E.C.G. BRÜNNER, Maatregelen, in 1565 van overheidswege genomen, om de voedselvoorziening van de bevolking in de Nederlanden te regelen, in: BMHG 50, 1929, S. 141
Henri OBREEN, Onuitgegeven oorkonden uit de 13e eeuw, betreffende Zeeland (3e reeks), in: BMHG 50, 1929, S. 193
A.A. van SCHELVEN, Verklikkers-rapporten over Antwerpen in het laatste kartaal van 1566, in: BMHG 50, 1929, S. 238
H. van MALSEN, Briefwisseling van den gouverneur-generaal Gustaaf Willelm baron van Imhoff met den advocaat-fiscaal der Amsterdamsche admiraliteit mr. Jacob Boreel Janszoon (1738-1750), in: BMHG 50, 1929, S. 321

BMHG 51, 1930
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1929, in: BMHG 51, 1930, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 51, 1930, S. XXI
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 51, 1930, S. XLV
   Lijst van de in 1929 door schenking en aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 51, 1930, S. LII
   Kasoverzicht van het Genootschap 1929, in: BMHG 51, 1930, S. LX
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1929, in: BMHG 51, 1930, S. LXII
J.Z. KANNEGIETER, Rapport, op 22 september 1747 aan H.H.M. uitgebracht, door mr. Abraham van Hoey, gewezen gezant onzer republiek in Frankrijk, in: BMHG 51, 1930, S. 1
S.P. l'HONORÉ NABER, I.Rapport van Piet Heyn aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam der w.ind. compagnie dd. 11 aug. 1627; II en III. Nalezingen en verbeteringen op de uitgave “Piet Heyn en de zilvervloot” (Werken van het Historisch Genootschap 3e serie no. 53), in: BMHG 51, 1930, S. 22
K. HEERINGA, Overzicht van de betrekkingen van Rusland tot Nederland tot aan het jaar 1800, door N.N. Bantys-Kamenskij, in: BMHG 51, 1930, S. 35
A.A. van SCHELVEN, Het “scriptum de fide” van Franc. Junius (juli 1566), in: BMHG 51, 1930, S. 104
A.A. van SCHELVEN, Briefwisseling van graaf Jan van Nassau en Petrus Dathenus, uit de jaren 1575-1578, in: BMHG 51, 1930, S. 115
J.D.M. CORNELISSEN, Brief van Christoffel Bernard van Galen aan paus -Clemens IX over de door de katholieke mogendheden te volgen politik in het voorjaar van 1668, in: BMHG 51, 1930, S. 131
B. de GAAY FORTMAN, Brieven van den commissaris-generaal voor de (Nederlandsche) west-indische bezittingen J. van den Bosch aan den Minister voor de Marine en de Kolonien (1827-1829), in: BMHG 51, 1930, S. 189

BMHG 52, 1931
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1930, in: BMHG 52, 1931, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 52, 1931, S. XXI
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 52, 1931, S. XLV
   Lijst van de in 1930 door schenking en aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 52, 1931, S. LII
   Kasoverzicht van het Genootschap 1930, in: BMHG 52, 1931, S. LXXX
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1930, in: BMHG 52, 1931, S. LXXXII
A. HALLEMA, De verhouding van stad en platteland inzake de kosten der tuchthuisverpleeging ten tijde der republiek, in: BMHG 52, 1931, S. 1
J.Z. KANNEGIETER, Concept-grondwet op last van koning Willem I in het jaar 1832 samengesteld door E. Canneman, M. Piepers en H. van Royen, met bijbehoorende stukken, in: BMHG 52, 1931, S. 21
S.P. l'HONORÉ NABER, Het journaal van den luitenant-admiraal Maarten Harpertszoon Tromp, gehouden aan boord van's lands schip Amelia in den jare 1639, in: BMHG 52, 1931, S. 173
J. de LOUTER, Herinneringen van jhr. mr. W. Boreel van Hogelanden, voorzitter van de tweede kamer der staten-generaal (met een voorwoord van jhr. mr. J.W.G. BOREEL VAN HOGELANDEN), in: BMHG 52, 1931, S. 321

BMHG 53, 1932
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1931, in: BMHG 53, 1932, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 53, 1932, S. XXI
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 53, 1932, S. XLIV
   Lijst van de in 1931 door schenking en aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 53, 1932, S. LI
   Kasoverzicht van het Genootschap 1931, in: BMHG 53, 1932, S. LX
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1931, in: BMHG 53, 1932, S. LXI
S.P. l'HONORÉ NABER, Het journaal gehouden door Peter White, master van admiraal Penington, ter reede van Duins in den jare 1639, in: BMHG 53, 1932, S. 1
J.C.J. KLEINTJENS S.J.; J.W.C. van CAMPEN, Bescheiden betreffende den beeldenstorm van 1566 in de stad Utrecht, in: BMHG 53, 1932, S. 63
H.C. HAZEWINKEL, Twee attestaties over de Nederlandsche kolonisatie aan de Goudkust, in: BMHG 53, 1932, S. 246

BMHG 54, 1933
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1932, in: BMHG 54, 1933, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 54, 1933, S. XIX
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 54, 1933, S. XLII
   Lijst van de in 1932 door schenking en aankoop voor het Genootschap verkregen werken, in: BMHG 54, 1933, S. XLIX
   Kasoverzicht van het Genootschap 1932, in: BMHG 54, 1933, S. LX
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1932, in: BMHG 54, 1933, S. LXII
S.P. l'HONORÉ NABER, Nota van Pieter Mortamer over het gewest Angola, in: BMHG 54, 1933, S. 1
J.H. van DIJK, Rekeningen betreffende het financieel aandeel van Delft aan den vrijheidsoorlog, in: BMHG 54, 1933, S. 43
D.Th. ENKLAAR, Zestiende-eeuwsche wandelingen door Nederland, in: BMHG 54, 1933, S. 125
H. van ALFEN, De bron van Bakuizen v.d. Brink's Andries Bourlette (Luiksche verhooren over Oranje's tocht in 1568), in: BMHG 54, 1933, S. 173

BMHG 55, 1934
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1933, in: BMHG 55, 1934, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 55, 1934, S. XXI
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 55, 1934, S. XLIII
   Lijst van de in 1933 door schenking, ruiling en aankoop voor het Genootschap verkregene werken, in: BMHG 55, 1934, S. L
   Kasoverzicht van het Genootschap 1933, in: BMHG 55, 1934, S. LXXXIV
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1933, in: BMHG 55, 1934, S. LXXXVI
J.C.J. KLEIJNTJENS S.J., Jacoba's tweede veldtocht tegen Jan van Beieren, 8 oct.-2 nov. 1420, in: BMHG 55, 1934, S. 1
Z.W. SNELLER, Boedelinventarissen van Twentsche entrepreneurs – geslachten uit het laatst der 18e eeuw, in: BMHG 55, 1934, S. 33
A.A. van SCHELVEN, Briefwisseling van Thomas Tilius, in: BMHG 55, 1934, S. 119
F. BEELAERTS-VAN BLOKLAND, Met gecommitteerden uit den raad van state op reis in 1691, in: BMHG 55, 1934, S. 176
H.C. HAZEWINKEL, Een Rotterdamsch plan voor een democratische bestuursorganisatie uit het begin van de 18e eeuw, in: BMHG 55, 1934, S. 233
P.A. MEILINK, Notulen en generaal advies van de staten-generaal van 1557/1558, in: BMHG 55, 1934, S. 263

BMHG 56, 1935
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1934, in: BMHG 56, 1935, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 56, 1935, S. XV
   Kasoverzicht van het Genootschap 1934, in: BMHG 56, 1935, S. XXXVI
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1934, in: BMHG 56, 1935, S. XXXVIII
   Verslag van de algemeene vergadering der leden van het Historisch Genootschap, gehouden op woensdag 4 april 1934 in het restaurant Royal te Arnhem, in: BMHG 56, 1935, S. XXXIX
J.C.J. KLEIJNTJES S.J., Stukken betreffende ketterij en beeldenstorm te Venlo, in: BMHG 56, 1935, S. 1
G.P.J. GIEZENAAR, Het dagboek van den Keulschen nuntius Agostino Franciotti, gehouden tijdens zijn voorzitterschap van het vredescongres te Aken (1668), in: BMHG 56, 1935, S. 69
J.H. KERNKAMP, Twee “niet ter drukpersse bereide” geschriften van Pieter de la Court, in: BMHG 56, 1935, S. 151
M.W. JURRIAANSE, De inboedel van het kasteel te Breda in 1567, in: BMHG 56, 1935, S. 215
Z.W. SNELLER, Brieven van Emanuel van Meteren en van Pieter Bor, in: BMHG 56, 1935, S. 261

BMHG 57, 1936
   Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1935, in: BMHG 57, 1936, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 57, 1936, S. XI
   Kasoverzicht van het Genootschap 1935, in: BMHG 57, 1936, S. XXXII
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1935, in: BMHG 57, 1936, S. XXXIV
R.R. GOODISON, Further correspondence relating to the Buat affair, in: BMHG 57, 1936, S. 1
D.H. SMIT, A. Boot's journaal, geschreven tijdens een verblijf in Engeland in 1628-1630, in: BMHG 57, 1936, S. 62
C. GERRETSON, Gesprekken met den koning 1826-1839, in: BMHG 57, 1936, S. 110
F. BREEDVELT-VAN VEEN, Brieven van Ruchus Nieulandt, in: BMHG 57, 1936, S. 227
K. HEERINGA, Herinneringen van een Friesch schutterofficier 1831-1834, in: BMHG 57, 1936, S. 261
P.A. MEILINK, Berichten uit de staten generaal van october/december 1482 te Aalst, in: BMHG 57, 1936, S. 327
J.H. KERNKAMP, “Vredehandel met Spanje” in 1598, in: BMHG 57, 1936, S. 341

BMHG 58, 1937
   Verslag van het bestuur over het jaar 1936, in: BMHG 58, 1937, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 58, 1937, S. XI
   Genootschappen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 58, 1937, S. XXXI
   Lijst van de in 1934-1936 door schenking, ruiling en aankoop voor het Genootschap verkregene werken en tijdschriften, in: BMHG 58, 1937, S. XXXVII
   Kasoverzicht van het Genootschap 1936, in: BMHG 58, 1937, S. LXX
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1936, in: BMHG 58, 1937, S. LXXII
   Verslag van de algemeene vergadering der leden van het Historisch Genootschap, gehouden op woensdag 15 april 1936 in het gebouw der A.M.V.J. te Amsterdam, in: BMHG 58, 1937, S. LXXIII
R. van ROIJEN, De oudste kapittelrekening van Oudmunster uit het jaar 1295, in: BMHG 58, 1937, S. 1
S. ELTE, Bescheiden betreffende de hervorming in Zwolle, in: BMHG 58, 1937, S. 51
D.J. de GROOT, Stukken met betrekking tot de opstelling der Dordtsche canones, in: BMHG 58, 1937, S. 134
J.G. van DILLEN, Amsterdamsche notarieele acten betreffende den loperhandel en de uitoefening van mijnbouw en metaalindustrie in Zweden, in: BMHG 58, 1937, S. 211

BMHG 59, 1938
   Verslag van het bestuur over het jaar 1937, in: BMHG 59, 1938, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 59, 1938, S. XI
   Kasoverzicht van het Genootschap 1937, in: BMHG 59, 1938, S. XXXII
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1937, in: BMHG 59, 1938, S. XXXIV
H. BRUCH, Expeditie tegen Gorcum in 1454, in: BMHG 59, 1938, S. 1
H.Ch. HULSHOFF, Bezoekreis van Hendrik Berents Hulshoff aan de doopsgezinde gemeenten der oude Vlamingen in Pruisen en Polen in 1719, in: BMHG 59, 1938, S. 32
Boris RAPTSCHINSKY, Bescheiden betreffende het gezantschap van Koenraad van Klenck naar Moscovië, in: BMHG 59, 1938, S. 83
G.J. van DILLEN, Documenten betreffende de politieke en kerkelijke twisten te Amsterdam (1614-1630), in: BMHG 59, 1938, S. 191

BMHG 60, 1939
   Verslag van het bestuur over het jaar 1938, in: BMHG 60, 1939, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 60, 1939, S. XI
   Kasoverzicht van het Genootschap 1938, in: BMHG 60, 1939, S. XXXII
   Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1938, in: BMHG 60, 1939, S. XXXIV
J.M. ZWART, Brieven aan den gouverneur-generaal Duymaer van twist van vrienden in het vaderland, in: BMHG 60, 1939, S. 1
A. HULSHOF; P.S. BREUNING, Brieven van Johannes de Wit aan Arend van Buchel en anderen, in: BMHG 60, 1939, S. 87
P. GEYL, Nog een brief van Gabriel Sylvius over de Buat-intrigue, in: BMHG 60, 1939, S. 209
A. HULSHOF, Brief van een zendeling te Amboina aan den koning van Hannover, in: BMHG 60, 1939, S. 213
A. HULSHOF, W. van Berchen, historia captivitatis Adolphi Gelriae ducis, in: BMHG 60, 1939, S. 223

BMHG 61, 1940
   Verslag van het bestuur over het jaar 1939, in: BMHG 61, 1940, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 61, 1940, S. XI
   Genootschapen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 61, 1940, S. XXXI
   Lijst van de in 1937-1939 door schenking, ruiling en aankoop voor het Genootschap verkregene tijdschriften en werken, in: BMHG 61, 1940, S. XXXVII
   Kasoverzicht van het Genootschap 1939, in: BMHG 61, 1940, S. LXXIV
   Verslag van de algemeene vergadering der leden van het Historisch Genootschap, gehouden op woensdag 27 maart 1940 in de senaatszaal van de Rijksuniversiteit te Utrecht, in: BMHG 61, 1940, S. LXXVI
J. Corna LEEUWENBURG; J. SMIT, De ongedruckte resolutiën der staten van Holland van 20 april-16 juni 1572 en van 29 october-17 november 1577, in: BMHG 61, 1940, S. 1
G.H. KURTZ, Verbaal van mr. Albert Fabricius, pensionaris van Haarlem, van het gebeurde bij zijn sollicitatie naar het ambt van secretaris van de staten van Holland, in: BMHG 61, 1940, S. 38
J.H. KERNKAMP, Aanvullende stukken op den “vredehandel met Spanje” in 1598, in: BMHG 61, 1940, S. 52
A. HULSHOF; P.S. BREUNING, Zes brieven van Joh. de Wit aan Arend van Buchel, in: BMHG 61, 1940, S. 60

BMHG 62, 1941
   Verslag van het bestuur over het jaar 1940, in: BMHG 62, 1941, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 62, 1941, S. XIII
   Kasoverzicht van het Genootschap 1940, in: BMHG 62, 1941, S. XXXII
A. HULSHOF, H.A. van Reede tot Drakestein, journaal van zijn verblijf aan de Kaap, in: BMHG 62, 1941, S. 1
B. BECKER, Haarlems Hachelijke toestand in 1567, wwerspegeld in een request aan den koning, in: BMHG 62, 1941, S. 246

BMHG 63, 1942
   Verslag van het bestuur over het jaar 1941, in: BMHG 63, 1942, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 63, 1942, S. XV
   Kasoverzicht van het Genootschap 1941, in: BMHG 63, 1942, S. XXXIV
M.E. KLUIT, Uit de briefwisseling van C.M. van der Kemp (1799-1861) en H.J. Koenen (1809-1874), in: BMHG 63, 1942, S. 1
A. HALLEMA, Rekening van het tuchthuis te Gouda 1611-'13, in: BMHG 63, 1942, S. 291
A. HULSHOF, Compagnie's dienaren aan de Kaap in 1685, in: BMHG 63, 1942, S. 347

BMHG 64, 1943
   Verslag van het bestuur over het jaar 1942, in: BMHG 64, 1943, S. V
   De uitgave der correspondance de Marguerite de Parme, in: BMHG 64, 1943, S. X
H. van ALFEN, Memorie aangaande de vervolguitgave der correspondance francaise de Marguerite d'Autriche, in: BMHG 64, 1943, S. XII
H.A. Enno van GELDER, Antwoord, in: BMHG 64, 1943, S. LIV
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 64, 1943, S. LXVII
   Genootschappen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 64, 1943, S. LXXXVI
   Lijst van de in 1940-1942 door schenking, ruiling en aankoop voor het Genootschap verkregene tijdschriften en werken, in: BMHG 64, 1943, S. XCII
   Kasoverzicht van het Genootschap 1942, in: BMHG 64, 1943, S. CXII
K. HEERINGA, Stukken betreffende de inkomsten van Zeeland in 1572 en volgende jaren en de invoering der gemeene middelen, in: BMHG 64, 1943, S. 1
J. BELONJE; R. KAPTEIN, Een kroniek van Medemblik, in: BMHG 64, 1943, S. 45
P.V. WINTER, De ontwerpen van de unie van Utrecht, in: BMHG 64, 1943, S. 108

BMHG 65, 1947
   Verslag van het bestuur over de jaren 1943 to en met 1946, in: BMHG 65, 1947, S. V
   Naamlijst der leden van het Genootschap, in: BMHG 65, 1947, S. XV
   Genootschappen enz., waarmede het Genootschap in betrekking staat, in: BMHG 65, 1947, S. XXXII
   Kasoverzichten 1943-1946, in: BMHG 65, 1947, S. XXXIX
W.Ph. COOLHAAS, Een indisch verslag uit 1631, van de hand van Antonio van Diemen, in: BMHG 65, 1947, S. 7
R. van ROIJEN, Eene briefwisseling tusschen Mr. C.L. Luzac en E. Lucas 1838-1842, in: BMHG 65, 1947, S. 238
P. Placidus PENNINGS O.M.Cap., Het discours of de kroniek der heeren van Breda, in: BMHG 65, 1947, S. 335
J. KLEIJNTJES S.J., Heinrich Sudermann aan den Jesuiten-generaal, Aquaviva over de “Hollandsche Rebellen” 1585, in: BMHG 65, 1947, S. 377

BMHG 66, 1948
   Verslag van het bestuur over het jaar 1947, in: BMHG 66, 1948, S. V
   Naamlijst der nieuwe leden van het Genootschap in de jaren 1947, 1948, in: BMHG 66, 1948, S. XI
   Kasoverzichten 1947, in: BMHG 66, 1948, S. XIX
J.F. NIERMEYER, Een vijftiende-eeuwse handelsoorlog: Dordrecht contra de bovenlandse steden, 1442-1445, in: BMHG 66, 1948, S. 1
A.A. van SCHELVEN, Brieven van Lamoraal van Egmont, in: BMHG 66, 1948, S. 60
A.A. van SCHELVEN, Brieven van Marnix aan Carolus Clusius, in: BMHG 66, 1948, S. 68
A.J. VEENENDAAL, Raadpensionaris Heinsius in correspondentie met zijn Vlaamse bloedverwanten, in: BMHG 66, 1948, S. 85
Henri A. ETT, De briefwisseling Balthazar Huydecoper-Gerard Meerman en Huydecoper's onvoltooide voorede tot de Rijmkroniek van Melis Stoke, in: BMHG 66, 1948, S. 93
F. KETNER, Bijdrage tot de kennis van de Utrechtse maten en gewichten, in: BMHG 66, 1948, S. 191

BMHG 67, 1949
   Verslag van het bestuur over het jaar 1948, in: BMHG 67, 1949, S. III
   Naamlijst der leden, in: BMHG 67, 1949, S. VII
   Kasoverzichten 1948, in: BMHG 67, 1949, S. XXX
A.C.F. KOCH, Onuitgegeven oorkonden betreffende de noordnederlandse geschiedenis, 1109-1249, in: BMHG 67, 1949, S. 1
J.L. van der GOUW, Claes Kniphof kaperkapitein van Christiaan Ii in 1525 voor de Hollandse kust, in: BMHG 67, 1949, S. 34
B.A. VERMASEREN, Een onbekend drama van katholieke zijde over de moor op prins Willem I, in: BMHG 67, 1949, S. 121
A. SMITS O.S.B., Instructies aan en rapporten van Gouverneurs uit 1830, in: BMHG 67, 1949, S. 157

BMHG 68, 1953
   In memoriam Mr A. le Cosquino de Bussy [necrologie], in: BMHG 68, 1953, S. 3
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op Vrijdag 31 Oct. 1952, in: BMHG 68, 1953, S. 7
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op Maandag 2 Nov. 1953, in: BMHG 68, 1953, S. 15
Th. ENKLAAR, Over de brieven van Jeanne d'Arc, in: BMHG 68, 1953, S. 23
H. SMITSKAMP, Perizonius en de crisis der geschiedwetenschap in de 17-de eeuw (het historisch Pyrrhonisme), in: BMHG 68, 1953, S. 47
   Kasoverzichten 1951 en 1952, in: BMHG 68, 1953, S. 71
N.J.M. KERLING, Afrekening van de Engelse koopman Reginald de Conductu betreffende de onkosten gemaakt voor vervoer en berging van Engelse wol naar en in Dordrecht (1335-1338), in: BMHG 68, 1953, S. 77
J.J. WESTENDORP BOERMA, Briefwisseling van Mr R.G. van Polanen (1828-1832), in: BMHG 68, 1953, S. 89
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 68, 1953, Bijlage, S. I

BMHG 69, 1955
   In memoriam Prof. Dr. A.A. van Schelven [necrologie], in: BMHG 69, 1955, S. 3
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op Dinsdag 2 Nov. 1954, in: BMHG 69, 1955, S. 5
F. BLOCKMANS, De erfstrijd tussen Vlaanderen en Brabant in 1356, in: BMHG 69, 1955, S. 11
W.Ph. COOLHAAS, Een lastig heerschap tegenover een lastig volk, in: BMHG 69, 1955, S. 17
   Kasoverzichten 1953, in: BMHG 69, 1955, S. 44
B.A. VERMASEREN, De werkzaamheid van Janus Dousa Sr. († 1604) als geschiedschrijver van Holland, in: BMHG 69, 1955, S. 49
R. FEENSTRA, Een onuitgegeven leenakte van Keizer Karel VI en het einde van den leenband der Noordelijke Nederlanden met het Heilige Roomse Rijk, in: BMHG 69, 1955, S. 109
   Het Bestuur van het Historisch Genootschap, in: BMHG 69, 1955, S. 130
   In 1954 toegetreden leden, in: BMHG 69, 1955, S. 131

BMHG 70, 1956
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op Maandag 31 October 1955, in: BMHG 70, 1956, S. 3*
J.A. van HOUTTE, Het Nederlandse Marktgebied in de vijftiende eeuw; eenheid en differenciëring, in: BMHG 70, 1956, S. 11*
L. BRUMMEL, William Temple als schrijver, denker en historicus, in: BMHG 70, 1956, S. 31*
   Kasoverzichten 1954, in: BMHG 70, 1956, S. 59*
B.A. VERMASEREN, P.C. Bockenberg (1548-1617), historieschrijver der Staten van Holland, in: BMHG 70, 1956, S. 1
J.H. KERNKAMP, Brieven uit de correspondentie van Pulin de la Court en zijn verwanten (1661-1666), in: BMHG 70, 1956, S. 82
W.Ph. COOLHAAS, De oud-gouverneur-generaal Henrick Brouwer en de oud-gouverneur Pieter Nuyts over in het Oosten te ondernemen ontdekkingstochten, in: BMHG 70, 1956, S. 166
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap te Utrecht, in: BMHG 70, 1956, Bijlage, S. I

BMHG 71, 1957
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op Zaterdag 3 November 1956, in: BMHG 71, 1957, S. 3*
F. VERCAUTEREN, De wordingsgeschiedenis der Maassteden in de hoge middeleeuwen, in: BMHG 71, 1957, S. 12*
J.G. van DILLEN, Overeenkomst en verschil in de economische lotswisselingen van Nederland en Engeland, in: BMHG 71, 1957, S. 29*
   Jaarrekeningen 1954-1956, in: BMHG 71, 1957, S. 72*
W. JAPPE ALBERTS; J.T. MINDERAA; H.J. van der VEGT, De overrentmeestersrekening van Zutphen over 1472-1473, in: BMHG 71, 1957, S. 1
R. REINSMA, Brieven van I.D. Fransen van de Putte uit diens planterstijd, in: BMHG 71, 1957, S. 160
J.C. BOOGMAN, De Britse gezant Lord Napier over de Nederlandse volksvertegenwoordiging (in 1860), in: BMHG 71, 1957, S. 186
   Aanvullende naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 71, 1957, Bijlage, S. I

BMHG 72, 1958
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op zaterdag 2 november 1957, in: BMHG 72, 1958, S. 3*
Franz PETRI, Die früheren Habsburger in der niederländischen Geschichte, in: BMHG 72, 1958, S. 11*
J.K. OUDENDIJK, Een episode uit het begin van onze “Tien Jaren”, in: BMHG 72, 1958, S. 47*
J.H. KERNKAMP, Brieven uit de correspondentie van Pieter de la Court en zijn verwanten (1667-1668). Met bijlagen (1657-1685), in: BMHG 72, 1958, S. 3
F.H. DANNER, Register op de Bijdragen en Mededelingen, deel 61 (1940) t.e.m. 72 (1958), in: BMHG 72, 1958, S. 196
F.H. DANNER, Register op de Verslagen van de Algemene Vergaderingen der leden van 1895 t.e.m. 1957, in: BMHG 72, 1958, S. 201
   Jaarrekeningen 1957, in: BMHG 72, 1958, S. 207
   Naamlijst der leden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 72, 1958, Bijlage, S. I

BMHG 73, 1959
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op vrijdag 31 october 1958, in: BMHG 73, 1959, S. 3*
E. COORNAERT, La correspondence commerciale au XVIe siècle, in: BMHG 73, 1959, S. 12*
L. de JONG, De verslagen van de parlementaire enquête-commissie “Regeringsbeleid 1940-1945” en hun waarde als historische bron, in: BMHG 73, 1959, S. 26*
J.H. KERNKAMP; A.J. KLAASSEN-MEIJER; F. NAUTA, De redeningen betreffende de exploratietocht van Den Swerten Ruyter naar het Middellandse Zeegebied in 1589/1590, in: BMHG 73, 1959, S. 3
R. REINSMA, De autobiografie van Jan Jacob Rochussen (1797-1871), in: BMHG 73, 1959, S. 55
   Jaarrekeningen 1958, in: BMHG 73, 1959, S. 139

BMHG 74, 1960
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op 2 november 1959, in: BMHG 74, 1960, S. 3*
P. BONENFANT, Les traits essentiels du règne de Philippe le Bon, in: BMHG 74, 1960, S. 10*
I.J. BRUGMANS, Standen en klassen in Nederland gedurende de negentiende eeuw, in: BMHG 74, 1960, S. 30*
Bozena Zboinska DASZYNSKA, Bartholomee Wasowski S.J., Foederatorum Ordinum Batavorum Descriptio, in: BMHG 74, 1960, S. 3
P. van SCHILFGAARDE, Thorbecke tegenover Fransen van de Putte in 1866, in: BMHG 74, 1960, S. 44
D. REINSMA, De samenwerking tussen G.G. de Eerens en Cornets de Groot en haar nasleep, in: BMHG 74, 1960, S. 68
   Jaarrekeningen 1959, in: BMHG 74, 1960, S. 88

BMHG 75, 1961
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op 31 oktober 1960, in: BMHG 75, 1961, S. 3*
L. VOET, Het Plantijnse Huis te Leiden, in: BMHG 75, 1961, S. 10*
P.J. van WINTER, Louisiana gekocht en betaald, in: BMHG 75, 1961, S. 37*
W. JAPPE ALBERTS, Bijdrage tot de geschiedenis van de betrekkingen tussen Gelre en Deventer, in: BMHG 75, 1961, S. 3
W. JAPPE ALBERTS, Middelnederlandse heiligenlevens uit de kring van de Devotio Moderna, in: BMHG 75, 1961, S. 13
L. van TONGERLOO, Een Hessisch diplomaat over de Staatse politiek ten opzichte van Duitsland (1630), in: BMHG 75, 1961, S. 65
J. HERINGA, Diplomatiek ceremonieel in het midden van de achttiende eeuw, in: BMHG 75, 1961, S. 75
P. van SCHILFGAARDE, De liberale politiek in de laatste jaren van Thorbecke, in: BMHG 75, 1961, S. 115
   Een Indische governementsnota uit (ca.) 1871 omtrent onze rechten op Nieuw Guinea en hetgeen nopens de inwendige toestand van dat eiland op dat ogenblik bekend was, in: BMHG 75, 1961, S. 147
   Jaarrekeningen 1960, in: BMHG 75, 1961, S. 174

BMHG 76, 1962
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op 30 oktober 1961, in: BMHG 76, 1962, S. 3
J. CRAEYBECKX, Alva's Tiende Penning, een mythe?, in: BMHG 76, 1962, S. 10
J.C. BOOGMAN, Achtergronden en algemene tendenties van het buitenlands beleid van Nederland en België in het midden van de 19e eeuw, in: BMHG 76, 1962, S. 43
Hugo STEHKÄMPER, Zum Parteiwechsel der fünf Utrechter Stadtstifte im Verlauf des großen Schismas, in: BMHG 76, 1962, S. 75
L.M. AKVELD, Journaal van de reis van Piet Heyn naar Brazilië en West-Afrika, 1624-1625, in: BMHG 76, 1962, S. 85
J.H. KERNKAMP; J. van HEIJST, De brieve van Buzanval aan Daniël van der Meulen (1595-1599), in: BMHG 76, 1962, S. 175
C.B. WELS, Die formatie van het eerste ministerie-Thorbecke, in: BMHG 76, 1962, S. 263
   Jaarrekeningen over 1961, in: BMHG 76, 1962, S. 318
   Naamlijst, in: BMHG 76, 1962, S. 321
   Lijst van uitgaven, in: BMHG 76, 1962, S. 348

BMHG 77, 1963
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op 2 november 1962, in: BMHG 77, 1963, S. 3
Charles WILSON, Taxation and the Decline of Empires, an unfashionable Theme, in: BMHG 77, 1963, S. 10
E.H. KOSSMANN, België en Nederland, 1780-1830: enkele beschouwingen en vragen, in: BMHG 77, 1963, S. 27
W. Jappe ALBERTS, De overrentmeestersrekening van Zutphen over het jaar 1457-1458, in: BMHG 77, 1963, S. 51
C.A. van KALVEEN, Kroniekfragment uit Grave (1552-1558), in: BMHG 77, 1963, S. 191
J. STEUR, November 1813, een handschrift van mr. Hendrik baron Collot d'Escury, heer van Heinenoord, in: BMHG 77, 1963, S. 203
J. van HEIJST, Robert Fuin in brieven en andere stukken, in: BMHG 77, 1963, S. 239
   Jaarrekeningen over 1962, in: BMHG 77, 1963, S. 393

BMHG 78, 1964
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op 2 november 1963, in: BMHG 78, 1964, S. 3
M. de VROEDE, Het openbaar lager onderwijs in België onder koning Willem I: de katholieke school, in: BMHG 78, 1964, S. 10
I. SCHÖFFER, Vele onze Gouden Eeuw in een tijdvak van crisis?, in: BMHG 78, 1964, S. 45
W. Jappe ALBERTS, Het financiële beheer van de stad Zutphen in 1445/46 op grondlag van de oudste Overrentmeestersrekening en de bijbehorende Onderrentmeestersrekening, in: BMHG 78, 1964, S. 77
J. STEUR, Documenten betreffende het ontstaan der Grondwet van 1814, in: BMHG 78, 1964, S. 229
W.Ph. COOLHAAS, De Nisero-kwestie, professor Harting en Gladstone, in: BMHG 78, 1964, S. 271
   Naamlijst van de leden van het Genootschap, in: BMHG 78, 1964, S. 327
   Jaarrekeningen van het Genootschap over 1963, in: BMHG 78, 1964, S. 355

BMHG 79, 1965
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op 2 november 1964, in: BMHG 79, 1965, S. 3
Gerhard OESTREICH, Politischer Neustoizismus und Niederländische Bewegung in Europa und besonders in Brandenburg-Preußen. Ein Beitrag zur Entwicklung des modernen Staates, in: BMHG 79, 1965, S. 11
B.H. SLICHER VAN BATH, Economische ontwikkeling en sociale verschuivingen in de pre-industriële maatschappij van West-Europa, in: BMHG 79, 1965, S. 77
W. Jappe ALBERTS, De Arnhemse stadsrekening van 1447/1448, in: BMHG 79, 1965, S. 105
C.A. van KALVEEN, Het polderdistrict Veluwe in de Middeleeuwen, in: BMHG 79, 1965, S. 219
C.G. van den HENGEL, Grondbezit in de Gelderse Polder te Zevenbergen 1574-1609, in: BMHG 79, 1965, S. 335
P.A.M. GEURTS; J.A. van DORSTEN, Drie redevoeringen van Bonaventura Vulcanius over de stichting van de Leidse universiteit, in: BMHG 79, 1965, S. 387
W.Ph. COOLHAAS, Een bron van het historische gedeelte van Hugo de Groots De Jure Praedae, in: BMHG 79, 1965, S. 415
J. van HEIJST; Th.J. MEIJER, Robert Fruins rede “Onze tijd vergeleken met dien der Sophisten”, in: BMHG 79, 1965, S. 541
   Naamlijst van bestuurs- en ereleden van het Genootschap, in: BMHG 79, 1965, S. 591
   Uitgaven van het Genootschap, in: BMHG 79, 1965, S. 593
   Jaarrekeningen van het Genootschap over 1964, in: BMHG 79, 1965, S. 605

BMHG 80, 1966
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op 2 november 1965, in: BMHG 80, 1966, S. 3
R.C. van CAENEGEM, Boekenrecht en gewoonterecht: het Romeinse recht in de Zuidelijke Nederlanden op het einde der Middeleeuwen, in: BMHG 80, 1966, S. 12
J.W. SCHULTE NORDHOLT, Nederlanders in Nieuw Nederland, de oorlog van Kieft, in: BMHG 80, 1966, S. 38
G. van DRIEL; J.W. MARSILJE, De rekeningen van Hulst over 1326 en 1341, in: BMHG 80, 1966, S. 95
F. POSTMA, De visie van de Nederlandse regering op het verdrag van Augsburg aan de vooravond van de 80-jarige oorlog, in: BMHG 80, 1966, S. 141
M. van der BIJL, De Franse politike agent Helvetius over de situatie in de Nederlandse Republiek in het jaar 1706, in: BMHG 80, 1966, S. 152
G.J. HOOYKAAS, Brieven van A.G.A. van Rappard aan C.J. van Assen, in: BMHG 80, 1966, S. 195
   Naamlijst van het Historisch Genootschap, in: BMHG 80, 1966, S. 283
   Jaarrekeningen van het Historisch Genootschap over 1965, in: BMHG 80, 1966, S. 309

BMHG 81, 1967
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op 31 october 1966, in: BMHG 81, 1967, S. 3
F.W.N. HUGENHOLTZ, Het kaas- en broodvolk, in: BMHG 81, 1967, S. 14
Bernard BELLUSH, The Academy and American Foreign Policy, in: BMHG 81, 1967, S. 34
W. Jappe ALBERTS, De Tolrekeningen van Lobith over de jaren 1404/1405 en 1408/1409, in: BMHG 81, 1967, S. 58
   Naamlijst van de bestuursleden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 81, 1967, S. 178
   Jaarrekening van het Historisch Genootschap over 1966, in: BMHG 81, 1967, S. 179

BMHG 82, 1968
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op 30 oktober 1967, in: BMHG 82, 1968, S. 3
F.L. GANSHOF, Op de vooravond van de eerste crisis in het regeringsbeleid van het Frankische Rijk onder Lodewijk de Vrome. De jaren 828 en 829, in: BMHG 82, 1968, S. 12
S.L. van der WAL, De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederlands-Indië, in: BMHG 82, 1968, S. 35
J. KOREMAN, De oudste stadsrekeningen van Maastricht, in: BMHG 82, 1968, S. 59
A.C. DUKE, An enquiry into the troubles of Asperen, in: BMHG 82, 1968, S. 207
J.P. DUYVERMAN, De vice-president en de koningin-moeder (Baron Mackay van Ophemert en Anna Paulowna en 1862/63), in: BMHG 82, 1968, S. 228
   Levensloop van de auteurs, in: BMHG 82, 1968, S. 241
   Naamlijst van de bestuursleden van het Historisch Genootschap, in: BMHG 82, 1968, S. 242
   Naamlijst van ereleden en leden, in: BMHG 82, 1968, S. 242
   Lijst van leden-instellingen en ruilpartners, in: BMHG 82, 1968, S. 266
   Jaarrekening van het Historisch Genootschap over 1967, in: BMHG 82, 1968, S. 272

Zurück zur Aufschlagseite / Back to: Zeitschriftenfreihandmagazin | Magazine Stacks | Erlanger Historikerseite | Erlanger PhilFak Suchmaschinenseite / Erlangen's Search Machine Vademecum

Datum der Erstanlage: Montag, 21. April 2003 — Letzte Änderung: 9. Juli 2003 von Stuart Jenks (für ein korrekt adressiertes E-Post-Formular meinen Namen mit der Maus anklicken!)